Algemene beschouwingen begroting 2018

Door Henny van der Pol op 3 november 2017

Donderdag 2 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2018 in de gemeenteraad. Het was een lange vergadering met veel discussies.

Uiteindelijk kregen we een meerderheid voor:

  • Motie 24 Doe Mee-regeling versterken.
  • Motie 33 Asfalteren fietspad Cranenburgsestraat/Kreuzfurth.
  • Motie 38 Betere en veiligere fietspaden.
  • Motie 40 Lokale ondernemers meenemen bij alle aanbestedingen.

Helaas stemde een meerderheid van de raad o.a. niet voor onze motie De Lubert, ondanks het positieve advies van het college. Daarnaast hebben we wel diverse toezeggingen gekregen van het college en/of zaken die nog op een later tijdstip zullen terugkeren in de raad als antwoord op onze moties, zoals Reomie/werf Millingen en handhavings-/interventietaken.

De algemene beschouwingen
BegrotingskrantTer voorbereiding van de algemene beschouwingen kregen alle fracties de gelegenheid om voorstellen aan te leveren, zodat deze konden worden samengevat in de Begrotingskrant.

De begroting 2018
Het college verwacht in 2018 een begrotingsoverschot van € 1.3 miljoen euro, hiervan is 1.1 miljoen eenmalig, waarvan B&W € 150.000.– wil gebruiken voor lastenverlichting.

Het debat
De fracties in de gemeenteraad hebben diverse voorstellen in de vorm van moties of amendementen ingediend. Per motie werd door de betreffende fractie een toelichting gegeven en daarop gingen de raadsleden met elkaar in debat. Sommige voorstellen zijn door het college overgenomen, anderen werden ontraden. Tot slot volgde er een stemming per motie.

De moties van de PvdA Berg en Dal
Motie 20 PvdA – Dienstverlening gemeente onder de loep nemen op effectiviteit
Verzoekt het college voor 1 maart 2018 te komen met de eerste analyses en aanbevelingen met name op de uitkomsten met betrekking tot de effectiviteit van onze organisatie (met name in het sociale domein) zodat eventuele conclusies kunnen worden meegenomen in de aankomende verkiezingscampagne.
stemming motie: ingetrokken

Motie 21 PvdA – bergendal werkt
Roept het college op dat € 100.000,= euro (twee maal de ingeboekte bezuiniging) moet worden toegevoegd aan het project zodat het maximaal in Millingen, Groesbeek en ook in Beek/Ubbergen kan worden ingezet.
stemming motie: verworpen (4 voor – 18 tegen)

Motie 22 PvdA – Reomie en werf Millingen
Spreekt uit dat € 100.000 euro moet worden uitgetrokken om deze twee projecten vlot te trekken en van de nodige armslag te voorzien in de aanloopfase zodat er mogelijk zicht komt op een haalbare economische invulling van deze markante plekken in onze gemeente.
stemming motie: ingetrokken

Motie 23 PvdA – Toerisme investeren in ons museumpark
Roept het college op in 2018 minstens € 150.000,= euro incidenteel te reserveren om musea van de nodige armslag te voorzien oa voor het bijvoorbeeld opstellen van een ‘businessplan’, het organiseren van extra (of grotere) expositie(s) cq evenementen en/of het bezoekers vriendelijker maken (aanpassen en opknappen achterstallig onderhoud) van ons museum landschap, zodat het blijvend wordt versterkt.
stemming motie: ingetrokken, komt terug na bespreking plannen Orientalis

Motie 24 PvdA – Doe Mee regeling versterken onder andere met kindregeling
Spreekt uit dat het college per ommegaande dient te komen met een inpassing van deze “kindregeling” in onze bestaande sociale structuur, met name in onze Doe Mee verordening. Zo kan de ondersteuning van onze (kwetsbare) jongeren op een beter niveau worden gebracht en wordt verkokering en bureaucratie voorkomen. Hieruit voorkomende extra kosten kunnen worden gedekt uit het begrotingsoverschot.
stemming motie: overgenomen door college/aangenomen

Motie 25 PvdA – Statushouders door professionals laten begeleiden bij hun inburgering en niet alleen door vrijwilligers
Verzoekt het college de overwegingen ter hand te nemen en een extra professional aan te stellen voor de coördinatie rondom inburgering van statushouders, de daarbij gemoeide kosten te dekken vanuit het begrotingsoverschot.
stemming motie: ingetrokken, komt later terug

Motie 26 PvdA – Positie gemeenschapshuizen en gymzalen versterken door incidentele bijdragen voor onderhoud
Verzoekt het college € 150.000,= uit het begrotingsoverschot te reserveren, zodat besturen van de gemeenschapshuizen/gymzalen daar in 2018 verzoeken voor kunnen indienen om de panden op te knappen.
stemming motie: verworpen (2 voor – 20 tegen)

Motie 27 PvdA – Inrichting van de weg volgt de functie
Verzoekt het college dat bij onderhoud en eventuele andere werkzaamheden alvast rekening te houden met bovengenoemd uitgangspunt en de eventuele meerkosten daarvan te dekken vanuit het begrotingsoverschot.
stemming motie: vervalt, wordt motie 37 samen met Groen-Links & D66 – deze is verworpen (10 voor – 12 tegen)

Motie 28 PvdA – Veilige autoluwe centra
Verzoekt het college dat ook in 2018 de wens van de raad te blijven volgen en een verblijfsvriendelijk centrum aan te leggen, zonder auto’s op de markt en een verkeersluwe weg.
stemming motie: verworpen (9 voor – 13 tegen)

Motie 29 PvdA – Toeristische overstapplaatsen allemaal aanleggen
Roept het college op dat in 2018 echt tot uitvoering van de plannen rondom de TOP’s te komen en eventuele meerkosten daarvan te dekken uit het begrotingsoverschot.
stemming motie: ingetrokken, wordt reeds aan gewerkt

Motie 30 PvdA – Achterstallig onderhoud riolering en wegen aanpakken
Roept het college op om € 250.000,- te investeren in het oplossen van deze overlastsituaties en de daarbij gemoeide kosten te dekken vanuit het begrotingsoverschot.
stemming motie: ingetrokken, motie is overbodig

Motie 31 PvdA – Waar nodig provinciale wegen overnemen
Verzoekt het college dat het beheer van de provinciale wegen in Breedeweg, Leuth en Heilig Landstichting over te nemen; de overwegingen ter hand te nemen en de plannen verder uit te werken en de daarbij gemoeide kosten te dekken vanuit het begrotingsoverschot.
stemming motie: verworpen (3 voor – 19 tegen)

Motie 32 PvdA – Gratis maand de Lubert
Verzoekt het college wanneer de verbouwing van de Lubert gereed is een zogenaamde “Open Maand” te houden, waarin al onze inwoners (gratis) kennis kunnen maken met het zwembad. De kosten € 30.000,= (1/12de) te dekken uit het overschot op de begroting.
stemming motie: verworpen (3 voor – 19 tegen)

Motie 33 PvdA – Fietspad Cranenburgsestraat Kreuzfurth
Spreekt uit dat het college deze ontbrekende verbinding tussen de Cranenburgsestraat en Kreuzfurth voor fietsers realiseert.
stemming motie: overgenomen door college/aangenomen (14 voor – 8 tegen)

Motie 34 PvdA – Pilot extra inzet BOA
Spreekt uit dat wij een pilot willen starten voor 1 jaar met een extra inzet van 1 BOA om de overlast met hondenpoep, drugs/drank, jeugd en parkeren aan te pakken. Een evaluatie achteraf moet uitsluitsel geven over het eventuele resultaat. De kosten hiervan te dekken uit de reserve.
stemming motie: ingetrokken, wordt reeds aan gewerkt

Motie 35 PvdA – Pilot interventieteams
Verzoekt het college dat wij een pilot voor een Interventieteam (UIT) willen starten voor 1 jaar om dit onderwerp integraal en intensief op te kunnen pakken. Een evaluatie achteraf moet uitsluitsel geven over het eventuele vervolg. De overwegingen ter hand te nemen en de plannen verder uit te werken en de daarbij gemoeide kosten te dekken vanuit het begrotingsoverschot.
stemming motie: ingetrokken, wordt reeds aan gewerkt

Motie 38 PvdA – Betere en veiligere fietspaden
Verzoekt het college de veelgebruikte fietspaden na te lopen en bij onoverzichtelijke situaties in te grijpen (bijvoorbeeld met boeren afspraken maken dat het mais het zicht bij kruisingen en dergelijke niet weg neemt). De plannen rond betere en veiligere fietspaden verder uit te werken en de daarbij gemoeide kosten te dekken vanuit het begrotingsoverschot.
stemming motie: overgenomen door college/aangenomen (19 voor – 3 tegen)

Motie 40 PvdA – Lokale ondernemers meenemen bij alle aanbestedingen
Verzoekt het college dat bij elke aanbesteding in/door onze gemeente onze eigen ondernemers dienen te worden betrokken door proactieve informatie, waardoor de ondernemers kunnen participeren.
stemming motie: aangenomen (12 voor – 10 tegen)

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol