Algemene beschouwingen begroting 2019

Door Henny van der Pol op 2 november 2018

Donderdag 1 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2018 in de gemeenteraad. Het was een lange vergadering met veel discussies.

Onze fractievoorzitter Lesley schrijft hierover op haar FaceBook: “Na een hele lange gemeenteraadsvergadering thuis… Unaniem aangenomen zijn onze moties instellen en bevorderen Jeugdparticipatie/raad en rolstoelvriendelijke garage Spoorlaan!!! Onze motie generatieaanpak armoede is overgenomen: toegezegd is dat het armoedebestrijdingsplatform weer leven wordt ingeblazen (gemeente pakt regie). Ook worden de door ons aangedragen fietspaden met prioriteit in 2019 onderhouden en/of veilig gemaakt (dank voor de input). Verder zijn nav onze moties toezeggingen gedaan voor het kijken naar de dienstverlening van de gemeente (vanwege klachten die bij ons binnenkomen), 3D zebrapaden en wordt een deel van de Fair trade motie uitgevoerd (inkoop beleid gemeente). Ook komt er een incidenteel / structureel plan voor het achterstallig onderhoud van gym en sportzalen.Een goed resultaat dus, plus nog andere goede dingen met de raad besloten (wateroverlast o.a.). welterusten !!

De algemene beschouwingen
Begroting 2019, wat vindt de PvdA?Ter voorbereiding van de algemene beschouwingen kregen alle fracties de gelegenheid om voorstellen aan te leveren, zodat deze konden worden samengevat in de Begrotingskrant.

Het debat
De fracties in de gemeenteraad hebben diverse voorstellen in de vorm van moties of amendementen ingediend. Per motie werd door de betreffende fractie een toelichting gegeven en daarop gingen de raadsleden met elkaar in debat. Sommige voorstellen zijn door het college overgenomen, anderen werden ontraden. Tot slot volgde er een stemming per motie.

Moties en Amendement van de PvdA Berg en Dal

Motie 26 PvdA – Rolstoelvriendelijk parkeergarage Spoorlaan
Overwegende dat, (te) veel geld is uitgegeven aan het plan Spoorlaan-Groesbeek, desondanks geen goede voorziening is gemaakt om met een rolstoel of rollator uit de parkeergarage te kunnen komen, mensen met een beperking alleen via trappen of over de weg zonder voetpad de garage uit kunnen komen, dit een onwenselijke en onveilige situatie is, de overheid verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid van publieke voorzieningen en straten voor mensen met een beperking en op 14 juli 2016 het VN-verdrag handicap in Nederland in werking is getreden met als doel het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking.

Daarom verzoeken wij het college om de parkeergarage spoorlaan te Groesbeek zo spoedig mogelijk rolstoel- en rollatorvriendelijk te maken en voor de benodigde aanpassingen € 15.000,= beschikbaar te stellen.

Motie 27 PvdA – Armoedebeleid gezins generatieaanpak
Wij verzoeken het college om het Platform armoedebestrijding weer tot leven te wekken. Het armoedebeleid te herzien, in die zin dat aan de voorkant meer aandacht wordt besteed aan belemmerende factoren zoals stress, gevoelens van minder zijn en minder kunnen omdat men er niet in slaagt uit de armoede te geraken. Met het Platform te zoeken naar op dit terrein succesvolle methodieken. En deze te implementeren in het huidige armoedebeleid.

Motie 28 PvdA – Bijzondere zebrapaden
Wij verzoeken het college om een zebrapad nabij het gemeentehuis in Groesbeek aan te passen in een regenboogzebrapad als steun voor diversiteit en LHBTI-ers in onze gemeente. En om te onderzoeken of innovatieve 3D-zebrapaden nabij scholen (pilot?) dan wel deze op te hogen de veiligheid kunnen vergroten.

Motie 29 PvdA – Fair Trade Berg en Dal
Wij verzoeken het college om zich aan te melden bij de Fair Trade campagne via fairtradegemeenten.nl. Een nulmeting uit te laten voeren met betrekking tot het gebruik van Fair Trade producten in Berg en Dal door instellingen en bedrijven, én door de gemeentelijke organisatie zelf. Daarbij mee te nemen het gebruik van lokale streekproducten in de gemeentelijke
organisatie en het duurzaam gebruik van goederen. Aan de hand van de nulmeting binnen een jaar met een plan van aanpak te komen, voor zover als nodig, ten aanzien van het behalen van de criteria van de Fair Trade campagne en het binnenhalen van de titel van Fair Trade gemeente.

Motie 30 PvdA – Incidentele bijdrage onderhoud gymzalen
Wij roepen het college op om in gesprek te gaan met de betrokken organisaties en besturen, hoe dan ook in het begin van 2019 tot een oplossing te komen. Incidenteel geld te reserveren zodat besturen van de gymzalen eenmalig verzoeken kunnen indienen om de panden op te knappen en/of benodigde middelen aan te schaffen. Daarnaast opzoek te gaan naar structurele oplossingen.

Motie 31 PvdA – Jeugdparticipatie-raad

Wij stellen voor om een nieuwe raadswerkgroep Jeugdparticipatie in te richten die samen met de griffie in het eerste kwartaal van 2019 een voorstel aan de raad doet voor 1) het bevorderen van de jeugdparticipatie in onze gemeente en 2) de jeugd een formele stem te geven in de gemeentepolitiek van Berg en Dal. Hierbij worden de scholen in de gemeente benaderd en verschillende modellen onderzocht, inclusief de benodigde organisatie en middelen. Daartoe verzoeken wij het college om in de begroting op voorhand een bedrag van € 10.000 te reserveren ter ondersteuning van de plannen omtrent Jeugdparticipatie.

Zie ook het artikel op De Groesbeek van 19 maart 2018:
Jeugdgemeenteraad: Meedenken over crossbaan, zwembad en stoplichten
Waarin Lesley zegt: “Jongeren zijn of worden nauwelijks betrokken bij de gemeente en de beslissingen van de gemeenteraad. Daarom wil ik graag weer een soort jeugdgemeenteraad in het leven roepen, het liefst ook een gekozen jeugdburgemeester.”

Motie 32 PvdA – Onderhoud fietspaden
Wij roepen het college op om, precies zoals in de vorige periode met de wandelpaden is gebeurd, extra prioriteit aan de verbetering van onze fietspaden te geven en hiervoor voldoende middelen (PM) uit de algemene middelen ter beschikking te stellen.

Met name vragen wij daarbij aandacht voor:

  • Sint Hubertusweg te Ooij (kwaliteit asfalt, wortels, zichtbaarheid uitrittenverkeer)
  • Bocht Kapitteldijk te Leuth (“de Snap”) (veiligheid oversteekplaats richting Zyflich)
  • Kruising Zevenheuvelenweg-Siep te Groesbeek (zichtbaarheid / veiligheid)
  • Overhangend groen Holtheurn.
  • Veiligheid Cranenburgsestraat te Groesbeek.
  • Groesbeekcentrum bovenaan Dorpsstraat.
  • Inrichting Ooijsebandijk.
  • Rijksweg te Beek Ubbergen (veiligheid, verlichting).
  • Fietspad langs het spoor in Groesbeek (overhangende takken en groen).

Motie 33 PvdA – Silly 7 hills walk

Wij verzoeken het college om een deel van het voet-/fietspad van de Zevenheuvelenweg te veranderen in de Silly 7-hills walk door middel van markeringen/ figuren op de grond. Hiervoor een slimme, passende plaats te kiezen, zonder dat dit ons landschap/uitzicht belemmerd.

Motie 34 PvdA – verhogen kwaliteit dienstverlening
Wij verzoeken het college om de beschreven ambitie om de dienstverlening te verbeteren direct tot uitvoer te brengen. Daarbij een breder onderzoek te verrichten naar de dienstverlening (niet alleen telefonische dienstverlening) vanuit het ambtelijk apparaat en sociale teams, en ervaringen van onze burgers en (zorg)ondernemers daarmee. Op basis van de uitkomsten smart doelstellingen te formuleren en in het voorjaar 2019 de raad te informeren welke acties zijn ingezet en ondernomen om de dienstverlenende houding binnen de uitvoeringsorganisatie verder te verbeteren.

Amendement 7 PvdA – Mobiliteitsvisie
Het college maakt € 15.000 euro vrij voor een ‘extra’ mobiliteitsonderzoek met betrekking tot het Groesbeeks centrum. Wij denken dat dat veel te weinig is omdat een mobiliteitsplan veel meer behelst dan mobiliteit alleen. Duidelijk moet onder andere zijn wat precies het centrum is en wat men nu en in de toekomst met het centrum wil.

Wij zouden graag zien dat in ieder geval wordt betrokken de functie van het Marktplein en Dorpsplein en een eventuele reactivering van een milieuvriendelijke railverbinding. Een noodzakelijk stationnetje in het centrum hoort daarbij.
Ook dient te worden meegenomen wat nu en in de toekomst de toeristische functie van het centrum Groesbeek dient te zijn. Een heel logisch en noodzakelijk set van onderzoeksdoelen!

Om het onderzoek relevant en volledig te kunnen laten zijn willen wij daar voldoende middelen voor ter beschikking stellen. Wij willen ons niet op voorhand vastleggen op een bedrag maar vragen nu een ruimer financieel mandaat voor de wethouder bij het formuleren van de onderzoeksopzet, te bekostigen uit de algemene reserves. Het uiteindelijke doel / resultaat dient centraal te staan en de kosten moeten daarbij al niet op voorhand leidend dan wel beperkend zijn.

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol