Bekendmaking Verkiezingsprogramma 2018 PvdA Berg en Dal

Door Lesley Albers op 7 december 2017

Ja, zeker!
Zeker zijn van goede zorg
Zeker zijn van goed onderwijs
Zeker zijn van een fijne duurzame buurt

De Partij van de Arbeid, afdeling Berg en Dal, heeft als eerste partij in de gemeente Berg en Dal haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bekendgemaakt.

Overal in het programma klinkt optimisme door en “zeker zijn”. De PvdA wil het vertrouwen en de positiviteit terugbrengen. De PvdA Berg en Dal wil in de woorden van Eberhard van der Laan: onze gemeente een beetje “liever” maken. Liever door ons inkomen, onze kennis en de macht eerlijker te verdelen.

De fusie van de gemeente Berg en Dal is alweer drie jaar geleden. Er is veel gebeurd. Alle zaken zijn zo goed als gelijkgetrokken voor de voormalige drie gemeenten. De PvdA wil de komende periode aan de slag met nieuw beleid, en wel met respect voor de eigenheid van alle kernen. Dat is ook logisch en noodzakelijk gezien de extra taken die de gemeenten vanaf 1 januari 2015 op hun schouders hebben gekregen. De PvdA wil dit alles dichtbij de burger organiseren.

Bovendien geeft de PvdA aan, worden burgers en organisaties meer en meer eerst aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. Dit niet uit luxe, maar omdat we steeds ouder worden en de maatschappelijke kosten daarvan niet helemaal meer op de overheid kunnen worden afgewenteld. We moeten dus zelf aan de bak. En waar doe je dat? Dichtbij huis.

Het programma van de PvdA is mede om deze reden ook erg lokaal gericht. De PvdA wil bijvoorbeeld dat de gemeente extra aandacht heeft voor de leefbaarheid in de kernen. Daarbij hoort een goede bereikbaarheid en een goede, toegankelijke gemeentelijke dienstverlening voor iedereen, waar in Berg en Dal je dan ook woont. En ook zeker zijn van een goed en betaalbaar huis in een fijne, duurzame buurt als basis.

Uiteraard zijn in het programma de typische PvdA-thema’s terug te vinden omtrent Werk en Zorg.

  • goed voor elkaar en voor de toekomst zorgen;
  • een samenleving vormen waarin we op een prettige manier met elkaar samenleven en iedereen mee kan doen;
  • stimuleren dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen;
  • goed werk als sleutel tot een zeker bestaan, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving.

Bijzonderheden
Uit het Verkiezingsprogramma spreekt dat de PvdA initiatieven en ondernemerschap wil stimuleren. Dit op het gebied van recreatie-, toerisme- en zorgondernemers. De PvdA wil de bedrijventerreinen een (kwaliteit) impuls geven en zet zich extra in voor markante plekken aan de Waal, zoals het Reomie-terrein te Ooij en de werf Bodewes te Millingen.

Als bijzonderheid in het programma kan tevens worden benoemd het idee voor de uitreiking van de jaarlijkse Sociale Innovatieprijs van € 15.000,=, een soort subsidie voor nieuwe en slimme oplossingen. Om inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking betere kansen te bieden om zo zelfredzaam als mogelijk te laten leven en zo veel mogelijk deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij is samenwerking nodig. De PvdA wil daarom samenwerking versterken tussen en met overheden, bedrijven, welzijns- en zorgorganisaties, belangenorganisaties en natuurlijk de inwoners zelf. Op die manier hoopt de PvdA vernieuwende oplossingen te kunnen gaan bieden.

Uniek is dat de brandweer en overige hulpdiensten een eigen paragraaf toebedeeld hebben gekregen in het verkiezingsprogramma. De PvdA heeft de afgelopen jaren veel vragen over de brandveiligheid gesteld, wat daadwerkelijk ook heeft geleid tot verbetering van de brandveiligheid en bewustzijn daarvan binnen de gemeente. Ook is de PvdA bij alle drie de korpsen op bezoek geweest om input op te halen. Recent heeft de PvdA nog vragen gesteld aan het huidige college en onder andere aangedrongen op het verbeteren van de aanrijtijd van de ambulance voor het gebied Millingen aan de Rijn. Ook hier is inzet van EHBO, AED et cetera van wezenlijk (levens!)belang. Vrijwilligers die in deze zorg en in de veiligheid zoveel kunnen betekenen verdienen daarom alle steun.

Ook de “Mantelzorger” heeft een eigen paragraaf in het nieuwe verkiezingsprogramma gekregen. De PvdA vindt dat deze groep extra aandacht verdient. Mantelzorgers worden steeds belangrijker in de samenleving. Steeds meer wordt een beroep op hen gedaan. Er is vaak sprake van overbelasting van de mantelzorger en er wordt vaak in stilte geleden. De PvdA vindt dat de toegang tot ondersteuning voor mantelzorgers verbeterd moet worden.

In het verkiezingsprogramma wordt verder expliciet ingezet op jongeren en jeugd. Onder andere doordat de PvdA hen (en de scholen) op projectmatige wijze wil betrekken bij gemeentezaken.

Het hele programma in pdf-formaat is hier te downloaden.
Het programma staat ook op onze standpunten pagina.

Nieuwe voorzitter PvdA Berg en Dal
Per 27 november jl. is Henny van der Pol door de leden benoemd als voorzitter van de PvdA afdeling Berg en Dal. Hij volgt daarmee Rudi van Ewijk op. Van Ewijk blijft nauw betrokken bij de partij, maar wil nieuw bloed binnen het bestuur en de partij graag de ruimte geven. Van der Pol is tevens nummer 5 op de PvdA kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers