Centrumplan Groesbeek, nu met antwoorden

Door Lesley Albers op 21 november 2018

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Collegevragen over Centrumplan Groesbeek

Hierbij stellen wij vragen over het centrumplan in Groesbeek.
Omdat:

 • wij al regelmatig aandacht hebben gevraagd voor zowel de verkeersafwikkeling in onze gemeente, de uiteindelijke plannen met ons centrum en de verkeersveiligheid;
 • wij ons regelmatig hebben verbaasd over het ad-hoc gehalte van alle recente maatregelen/plannen met betrekking tot de genoemde onderwerpen.

hebben wij de volgende vragen naar aanleiding van:

 • de ambtelijke uitnodiging over de uitbreiding/renovatie van de winkels aan de zuidflank van de markt;
 • de gevaarlijke verkeerssituatie in ons centrum, voor met name fietsers en voetgangers en recentelijk ook de zorgen die bij ons kenbaar zijn gemaakt daarover van ouders van schoolgaande kinderen;
 • het uitblijven van de eerder al door ons gevraagde, noodzakelijke beleidsinformatie over de plannen m.b.t. ons centrum.

Onze vragen:

Beleid centrum Groesbeek

 • Uiteraard zijn wij groot voorstander van burgerparticipatie, maar is het niet vreemd dat wij in oktober een informatieavond krijgen over toekomstige plannen terwijl de uitvoering daarvan in feite al begonnen is? Wat is daarvan de reden?
 • Daarnaast zijn de plannen m.b.t. ons centrumplan om begrijpelijke redenen opgeknipt en in de tijd opgeschoven, maar de uiteindelijke doelstelling zal toch wel duidelijk zijn nemen wij aan. Daar hebben we juni j.l. in de carrousel nog om gevraagd: wat is de doelstelling t.a.v. het centrum, wat zijn de uiteindelijke plannen en planning ten aanzien van het totale centrum (visie, beleid)?
 • Wat zijn de consequenties van de afgelopen besluiten over de zuidflank en die van de HEMA en Scapino voor de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie in ons centrum en van de verblijfskwaliteit ervan?
 • Is het niet vreemd dat wij een aantal alternatieven krijgen aangereikt op basis van ambtelijk en niet op basis van politiek veranderende uitgangspunten/kaders: een taak van de raad?
 • Wat is er waar van de ambtelijke informatie dat de autoluwheid (en de daarbij afgesproken autovrijheid van de markt) van het centrum geen beleid meer zou zijn? Waar en wanneer is dit vastgelegd?

Verkeerslichten centrum Groesbeek

 • Wanneer wordt het onderzoek m.b.t. de stoplichten afgerond? De termijn van de oorspronkelijke onderzoeksperiode is reeds lang verstreken, zonder enige info. Het kan niet zo zijn dat een proef zomaar telkens wordt verlengd.
 • De verkeersveiligheid lijkt hierdoor in het geding, is dat ook zo? Heeft u inderdaad klachten ontvangen vanuit kinderen, ouders, et cetera? Wat heeft u daarmee gedaan en/of wat gaat u hiermee doen?

Naar aanleiding van de reactie van het college heeft onze fractie nog één vervolgvraag:

Wij danken allereerst het college voor de uitgebreide beantwoording van onze vragen over het centrumplan Groesbeek. Ze roepen echter ook weer verdere vragen op. We beperken ons nu tot 1 vervolgvraag. De anderen bewaren we tot het ‘opstellen van de onderzoeksvragen’ van een mobiliteitsonderzoek. Zie daarvoor ook onze nog in te dienen motie bij de begrotingsbehandeling 2019.

Vervolgvraag: waar en wanneer is het beleid ten aanzien van ‘dun’ parkeren aan de Spoorlaan/markt hier in onze gemeente besproken en beslist?


Antwoord namens het college:

Er is door de gemeenteraad geen specifieke keuze gemaakt om “dun parkeren” langs de Spoorlaan als nieuw beleidsuitgangspunt te nemen. Wel zijn over dit onderwerp afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van het plan Spoorlaan.

 • De raad heeft op 30 april 2015 besloten (VB/Raad/15/00054; 21 voor, 2 tegen) om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken m.b.t. de realiseringsovereenkomst d.d. 16 juli 2015 en een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwplan fase 1.

Indertijd is in de gesprekken tussen de projectwethouder en de ontwikkelaar gesproken over dit “dun parkeren” langs de Markt/Spoorlaan. Dit betreft langsparkeren voor de zuidelijke winkelplint en loopt over in een kleine parkeerplaats op het braakliggende terrein op de hoek Pompweg/Spoorlaan (kavel voormalige FNV-gebouwtje).

In de realiseringsovereenkomst is hierover opgenomen dat bij de herinrichting van het marktplein het gebruik als ontmoetings- en evenementenplein voorop staat. Verder is afgesproken dat het aantal aan te leggen parkeerplaatsen en de positionering hiervan wordt afgestemd met de ontwikkelende partij.

tekening parkeerplaatsen markt Groesbeek

Op de tekening van bijlage 6 van de realiseringsovereenkomst staan een aantal parkeerplaatsen ingetekend op de hoek Markt/Spoorlaan/Pompweg.

In de realiseringsovereenkomst zijn overigens geen artikelen opgenomen die het “dun parkeren” specifiek beschrijven. Conclusie luidt wel dat het al dan niet aanleggen van parkeerplaatsen een onderwerp van afstemming met de ontwikkelaar is.

Daarnaast zijn er regelmatig gesprekken met centrumondernemers en er is een bijeenkomst geweest met belanghebbenden van/rondom de Markt. Het parkeren op de Markt en de vorm waarin is een steeds terugkerend onderwerp.

Er is nog niets besloten. Ons college is van mening dat de besluiten van 15 jaar geleden nog eens in een open discussie met raad, inwoners en ondernemers tegen het licht gehouden moeten worden.

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers