Criminele lozingen, nu met antwoorden

Door Lesley Albers op 3 december 2018

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Collegevragen over Criminele lozingen

De Waal © Eveline Van Elk

23 oktober jl. maakte de Gelderlander *) op basis van eigen onderzoek bekend, en dat niet voor de eerste keer, dat er zeer regelmatig kankerverwekkende benzeen lozingen plaatsvinden in onze – toch al niet zo zuivere – lucht. Ook wordt door de krant gemeld dat door Rijkswaterstaat/de provincie/de gemeenten niet – of in ieder geval te weinig – wordt gehandhaafd en of gecontroleerd. Dit baart de Partij van de Arbeid grote zorgen. Wij gaan ervan uit dat het college meteen in actie is gekomen.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met deze onverkwikkelijke situatie?
  2. Zo ja, heeft het college inmiddels stappen ondernomen naar de bevoegde instanties om hier direct stappen in te ondernemen?
  3. Zo niet, wat gaat het college doen om hier zo snel mogelijk de nodige actie op te ondernemen?
  4. Kan het college ons in de eerst aankomende raadsvergadering op de hoogte brengen van de ondernomen stappen en de stand van zaken?

Namens de Partij van de Arbeid, Lesley Albers.

*) Titel artikel in De Gelderlander: “Tankers lozen elke dag illegaal kankerverwekkend gas vanaf de Waal”.


Antwoord op vraag 1)
Ja, wij zijn inmiddels bekend met deze situatie.

Antwoord op vraag 2)
Wij hebben bij de provincie Gelderland en de ODRN onze zorgen geuit en informatie ingewonnen over de kwestie. De provincie Gelderland heeft vooruitlopend op landelijke wet- en regelgeving een Omgevingsverordening ‘Binnenvaart verbod op ontgassen’ vastgesteld. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit een ladingtank van een binnenschip. Hiermee wordt aangesloten bij overeenkomstige regelingen van andere provincies. De regeling loopt vooruit op een definitieve regeling voor de milieu hygiënische aspecten van het ontgassen in internationaal verband. Dit deel van de omgevingsverordening is dus tijdelijk van karakter en zal met de totstandkoming van een internationale regeling en hieruit voortvloeiende nationale regelgeving komen te vervallen. De landelijke eenheid van de politie voert voor de provincie Gelderland het toezicht en de handhaving uit.

Inmiddels heeft minister van Nieuwenhuizen verklaard dat het verbod dat de provincie Gelderland heeft ingesteld niet rechtsgeldig is. Hier zal dan ook niet op gehandhaafd worden. Het is daarom nu vooral belangrijk dat dit op landelijk (en internationaal) niveau wordt aangepakt. We gaan ervan uit dat de landelijke Taskforce die zich met dit probleem bezig houdt met nog meer urgentie kijkt hoe de handhaving effectief vorm kan worden gegeven en dat een landelijk verbod er snel komt (staat nu gepland voor 2020). Wij zullen in onze contacten met de Provincie hierop aandringen. De gemeente is geen bevoegd gezag, kan geen regels opleggen en heeft geen rol als handhaver in deze kwestie.

We zoeken hierin de samenwerking met de gemeente Nijmegen en hebben daarom de beantwoording van de raadsvragen die de fractie van GroenLinks in Nijmegen gesteld heeft als bijlage bij deze beantwoording gevoegd..

Er is logischerwijs een wens voor meer ontgassingsinstallaties. Er zijn nu binnen het grondgebied van de gemeente Berg en Dal (en ook binnen het grondgebied van de ODRN) geen installaties. Wanneer deze er in de toekomst wel komen, dan liggen toezicht en handhaving van deze bedrijven naar verwachting bij de ODRN. In de informatieve sfeer zijn we in gesprek met een initiatiefnemer over de mogelijkheden voor de vestiging van een ontgassingsinstallatie in de gemeente Berg en Dal.

Antwoord op vraag 3)
Niet van toepassing.

Antwoord op vraag 4)
Dit hebben wij in de beantwoording van vraag 2 reeds gedaan. Mocht er ten tijde van de raadsvergadering meer bekend zijn, dan zal de raad van deze nieuwe stand van zaken op de hoogte worden gebracht.

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers