Door op 2 juni 2016

Van de fractie deel 11

Resultaten uit het verleden zijn…

Die gedachte laat me niet meer los sinds de discussies over de herziening van het bestemmingsplan van de Oude Molen, het recreatiepark/campingcomplex boven aan de Zeven heuvelen, aan de rand van Groesbeek en aan de uitlopers van Berg en Dal. Een belangrijk knooppunt in onze recreatieve infrastructuur. Met name die discussies hebben de carroussel en de afgelopen raadsvergadering van 26 mei jl. bepaald. ( lees hier alle achterliggende stukken van deze vergadering )

Een plek met een verleden. Verknoopt aan De Lubert, hotels, recreatiepark etc. Een leuk politiek project voor relatieve of complete buitenstaanders! Het is daarom ook dat onze PvdA fractie op het allerlaatsresultaten-uit-het-verleden-bieden-geen-garantie-voor-de-toekomstte moment heeft aangedrongen op een rondleiding. In de wandelgangen gonsde het namelijk van allerlei sappige verhalen – over wel of niet reële strapatsen – van ondernemer en politiek. Tijd dus voor de daadwerkelijke feiten en een onderzoek ter plaatse. En dat was een goede zaak om een weloverwogen afweging te maken bij de beoordeling van de voorstellen van het college om een begin te maken met een duurzame oplossing voor ondernemer en gemeente.

Met het nu genomen besluit om een bestemmingsplanherziening mogelijk te maken – waardoor een aantal gedoogsituaties en sommige gemeentelijke wensen en een hernieuwde vastlegging van het handhavingsbeleid met betrekking tot permanente bewoning van recreatiewoningen, tegelijkertijd kunnen worden gerealiseerd – is een goede weg ingeslagen. Met slechts een stem tegen kan de ondernemer uitvoering gaan geven aan zijn beloofde verbeteringen. Uit de discussie in de raad kan voor hem maar een ding duidelijk geworden zijn: een gewaarschuwd man ….. Het definitieve herindelingsvoorstel komt terug in de gemeenteraad na een normale inspraakprocedure.

Ook de windmolens aan de Karterspielerweg zijn de revue gepasseerd.

windmolens2_hvdbHet CDA had behoefte eraan haar briefwisseling met de collega’s van het CDU publiekelijk te maken in de Berg en Dalse raad. Het college werd tijdens deze raad ondersteund bij haar verzet tegen de plaatsing van deze molens in onze achtertuin

De vraagtekens daarbij werden in twee stevige bijdragen gezet door de fracties van Groen Links en de PvdA. Onze bijdrage volgt hier….

Windmolens,

Voorzitter,

Wij delen uw zorg om ons prachtige landschap!

Ook delen wij uw betrokkenheid op recreatie en toerisme in onze regio en op ons milieu.

Deze zorg en betrokkenheid zijn belangrijk omdat landschap en milieu erg onder druk staan, door de toename van recreatie en toerisme, O.a. ook door de schaalvergroting en productiedoelstellingen in de agrarische sector.

Ook in Berg en Dal!

De druk neemt ook toe door de toename van de ruimte die wij vragen voor alternatieve en duurzame energieproductie.

Graag zouden wij zien dat de aan de dag gelegde materiële en publicitaire betrokkenheid op het Duitse windmolenproject in gelijke mate zou worden gegeven aan de andere bedreigingen van ons milieu en landschap! Dat zou beide in onze gemeente goed doen.

Daar kan namelijk best een tandje bij.

Waar was bijvoorbeeld onze gemeente bij het protest tegen de ontwikkeling van de kolencentrales in Nederland of de zandafgravingen in Onze regio etc.etc.?

De Nederlandse en dus ook Berg en Dalse bijdrage aan een schoner milieu steken schril af tegen die van Duitsland. Veel doelstellingen worden niet gehaald. Een inhaalslag is noodzakelijk, al is het alleen al om aan het landelijke milieu akkoord  en niet eens aan onze internationale, afspraken te voldoen.

Voor de goede verstaander: Ook wij zijn niet gelukkig met de plaats van de windmolens aan de Karterspielerweg.

Voor ons is dat ongeluk echter geen rede om alle registers ertegen open te trekken zonder daarvoor alternatieven te bedenken die de milieudoelstellingen wel binnen ons bereik te brengen. Lokaal en internationaal, dus samen met Kranenburg.

Een gezamenlijk offensief daarvoor zien wij als veel lucratiever. Dat is ook onze inzet bij de gezamenlijke agenda’s die wij al jaren met onze vrienden van de SPD uit Kranenburg en Kleef realiseren. Uitmondend in onze Dag van Europa bijeenkomsten elk jaar, en onze inzet om gezamenlijk de duurzame economische ontwikkeling in onze regio te versterken. Niet per brief, maar door permanent samen te werken!

Wij zijn het eens met de opmerkingen die onze collega Rona Vree in de vorige raad over dit onderwerp heeft gemaakt.

Voor ons is deze discussie zinvol, maar hoeft niet te leiden tot verdere stappen richting Kranenburg. Wij wachten het Duitse democratische proces in het volste vertrouwen af.

Tot zover onze bijdrage.

Ook de VVD stemde tegen onder het motto  “waar moeten ze dan?” Tevreden was onze fractie met ons ‘ verscheurd’  stemgedrag. We gaven daarmee uitdrukking aan de lastige opgave waar we voor staan met het duurzaamheids beleid. Een eenvoudig ‘ ja’  of ‘ nee’ volstaat in deze zaak niet. ” Not in my backyard “ ligt verraderlijk vaak op de loer als het om alternatieve energie gaat!

Ook heeft de burgemeester tijdens de afgelopen raad een vrij gedetailleerd verslag gegeven over de veiligheidssituatie onze gemeente. Het is altijd goed om de achtergrond van berichten in de pers aan de hand van de misdaadcijfers van de politie uitgelegd te krijgen. De eigen verantwoordelijkheid van de burger, handige tips en logische uitleg maakte de recente cijfers ook weer geruststellender. Maar uit het hele verhaal blijkt maar weer dat ook hier geldt: een gewaarschuwd burger telt voor 2…warning

Daarom dus ook in elke kern drukbezochte bijeenkomsten over het voorkomen van inbraken en het jezelf redden bij brand tijdens individuele bezoeken van onze burgemeester met de brandweer en een stopwatch.

Tijdens de volgende raadsvergadering staan veel meer zaken op de rol, zoals : de jaarrekening, de kadernota, een aantal verordeningen, veel begrotingen van gemeenschappelijke regelingen als Marn, GGD, MGR, Breed e.d.

En nog een belangrijk nieuwtje: in de raadsvergadering van 28 april jl. is Gerrie Eijkhout benoemd tot carroussellid voor onze partij. Daar zijn wij heel blij mee. Gerrie, van harte gefeliciteerd en veel succes toegewenst! Het is ook goed om te weten dat het CDA-carrousselteam ook op volledige oorlogssterkte is gebracht met de benoeming in de laatste raadsvergadering van Benjamin Wendt tot carroussellid. Welkom.

9194be19-dfd7-4205-a2bd-d20d11e36590_thumb840

Benoeming Gerrie Eijkhout. Foto door Joop Verstraaten

Namens de fractie,
Thieu Hoeken