Door op 15 februari 2016

Van de Fractie, deel 8.

Carnaval is weer voorbij. Optochten in Millingen, Groesbeek, Leuth, Ooij, Breedeweg en De Horst. Voor Beek helaas wat later. Wat in de pot zit verzuurt niet, hopen we dan maar! Mooie, muzikale optredens van onze Martijn en gelukkig geen ongelukken of ander ongemak! We kunnen er weer een tijdje tegen. Vasten nu! 30 dagen droog of een sappenkuur. Voor elk wat wils. De politiek gaat, zoals het leven, gewoon door. Afvalverwerking, de verordening tegenprestatie, het accommodatiebeleid, wel of geen garantstelling voor Achilles ’29, de harmonisatie van de bibliotheek enzovoorts. Het passeerde allemaal gewoon de revue…

De afvalverwerking in Berg en Dal

In krant de Gelderlander hebben we het resultaat van de intensieve discussies over onze vuilnisafhandeling moeten missen, maar toch is er door de raad echt een besluit genomen. En helaas is dat niet het milieuvriendelijkste en op termijn goedkoopste alternatief geworden. Het al in het college zelf gemankeerde voorstel (namelijk was sprake van een minderheidsstandpunt, VOLG en het CDA waren dus tegen!) van het omgekeerd inzamelen haalde het niet. Niet dat aan dat voorstel niet een aantal praktische bezwaren kleefden, maar voor onze fractie was dit toch het beste alternatief. Juist vanwege de hoge lat en het beste milieu effect. Zelfs de meest uitgesproken voorstanders van een circulaire economie (kort door de bocht: alles hergebruiken en zuinig en duurzaam aan de bron) Volg en Groen Links lieten het afweten. Gelukkig wordt het uiteindelijke compromis geëvalueerd en kunnen we er op een later moment weer op terugkomen op basis van de resultaten op dat moment. Ons amendement om toch, tegelijkertijd met de op te starten nieuwe methode, een pilot omgekeerd inzamelen te beginnen haalde het niet. Nu dus twee containers en twee zakken aan huis opgehaald. Wij zullen er op toezien dat er ook echt een regeling komt met onze verenigingen over het eventueel gederfde inkomen bij de oudpapier inzameling. Wordt vervolgd.

De stukken van de raadsvergadering van 28 januari kunt u overigens HIER vinden.

P-wetDe Tegenprestatie

De per 1 januari 2015 verplichte tegenprestatie voor alle mensen die een uitkering krijgen in onze gemeente wordt ook bij ons van kracht. Er liep al een pilot het afgelopen jaar. Iedereen doet mee betekent daardoor dat er van iedereen met een uitkering een bijdrage aan de samenleving wordt gevraagd: de tegenprestatie. Een bijdrage op maat en op basis van overleg en liefst instemming. De verordening maakt het ook mogelijk om sancties op te leggen bij weigering van de gevraagde tegenprestatie.

De regeling vraagt om een prudente en transparante aanpak door de ambtenaren. Wij hebben dan ook gevraagd om een evaluatie om te zien of de verordening ook het beoogde effect heeft. Ook willen wij bij het ontbreken van een uitvoeringsprotocol voorkomen dat sprake is van willekeur. De evaluatie moet wat ons betreft ook een cliënten tevredenheidsonderzoek bevatten. Dit wordt dus ook vervolgd.

Het Accommodatiebeleid

Er zal de komende tijd nog flink gedebatteerd moeten worden over ons accommodatie-en subsidiebeleid. De drie verschillende regelingen in de drie voormalige gemeenten met betrekking tot het beheer van gemeentelijk vastgoed en de subsidies voor de verenigingen moeten allemaal worden ondergebracht in een en dezelfde verordening: een geharmoniseerd beleid voor accommodaties en een voor subsidies. Vele belanghebbenden dus in onze gemeente die een rijk en dus kostbaar verenigingsleven kent. De Partij van de Arbeid gaat bij haar beoordelinplaatjeg uit van een aantal principes: gelijke monniken gelijke kappen, de leefbaarheid van de kernen en een acceptabel voorzieningenniveau voor onze (vergrijzende)bevolking. En dat zal niet meevallen. Als we in april daarover definitief beslissen moeten we de voetangels en klemmen van dit dossier kennen en tot een transparante en eerlijke oplossing zijn gekomen: Alle dorpshuizen (Kulturhusen) onder hetzelfde regime, alle voetbalclubs onder eenzelfde berekening voor de velden en kleedkamers waarbij liefst een einde gemaakt wordt aan het overschot aan velden (zie rapport Arcadis). Horecavoorzieningen die geen concurrentie zijn voor de commerciële horeca en toch bijdragen aan de activiteiten in de kernen. Redelijke (het liefst gelijke) tarieven voor clubs, verenigingen en activiteiten.  En bij voorkeur gedragen door de gehele raad, zonder opportunistische uitzonderingen. Voorop staat dat er ruimte moet zijn in elke kern waar mensen elkaar kunnen ontmoeten! Kortom: een hele klus. Dit wordt vervolgd, eerst wordt dit nog behandeld in de carrousel en daarna in de raad.

Schroom niet als je goede suggesties hebt of oplossingen! Wij horen ze graag!

Achilles ’29

Een mooi voorbeeld van het voorafgaande was de discussie over een door voetbalclub Achilles ’29 gevraagde garantstelling voor een lening van 5 miljoen. Als deze aanvraag werd afgewezen zou een aanvraag voor een nieuw kunstgras hoofdveld in discussie komen. De garantstelling werd unaniem afgewezen omdat de gemeente geen bank is en een garantstelling de gemeente in een ongewenste verhouding zou brengen met Achilles en een aan de club gelieerde particuliere stichting.

Het verzoek tot het subsidiëren van een kunstgrasveld op basis van de oude (2012) verordening kon de goedkeuring van de raad wegdragen omdat alle rapporten de aanvraag van Achilles ondersteunen. Onder een voorwaarde: de extra voorzieningen die nodig zijn voor een betaald voetbal accommodatie worden op het subsidiebedrag in mindering gebracht. De discussie in de raad was een voorbode van wat ons ( financieel )nog te wachten staat als alle clubs zich in de toekomst melden! De raad heeft hiervoor 5 scenario’s voorgelegd gekregen; kiest u maar…!

De Bibliotheek

Ook de bibliotheken in onze gemeente wacht een harmonisatieproces. Millingen en Ubbergen maken onderdeel uit van de bibliotheek Gelderland-Zuid en Groesbeek is nog zelfstandig. Het mooiste is natuurlijk dat dat een organisatie wordt. Zonder veel geharrewar. Het collegevoorstel gaat hier ook van uit en wil dat realiseren door een zogenaamde subsidietender uit te schrijven: beide organisaties doen een bod op de subsidiepot met een mooi, kwalitatief hoogstaand programma. Een slimme zet vonden wij. Nu niet kiezen, geen keuze maken. Doe maar een bod en klaar is Kees.

Ons standpunt is dat het beste programma, het beste beleid met betrekking tot het stimuleren van lezen, het helpen de laaggeletterdheid terug te brengen, het beste culturele aanbod ter ondersteuning van deze doelen en de beste ontmoetingsfaciliteit moet worden gehonoreerd. De bibliotheken staan voor een geweldige opgave in deze tijd waarin de concurrentie met andere media groot is. Dus ook daar moet goed op worden geanticipeerd. Het college is aan zet. Ook hier geldt: wordt vervolgd.

Verder nog….

Daarmee is de koek nog niet op. In maart komt het woningmarkt onderzoek aan bod. Belangrijk voor de huurders aan de onderkant van de woningmarkt. Daar is de druk groot door het grotere aantal statushouders, kwetsbare burgers die bijvoorbeeld via de zzg aan een woning moeten komen, alleenstaanden, starters en ouderen met een klein pensioen. Lees HIER de antwoorden van het college op onze schriftelijke vragen daarover. De discussie over de uitkomsten van het onderzoek zullen bepalen of er meer goedkope huurwoningen in onze gemeente moeten worden gebouwd. En natuurlijk wie dat dan gaat doen!

In afwachting zijn we ook nog van de antwoorden van het college op onze vragen over het toezicht op de brandveiligheid in zorginstellingen in onze gemeente. Meer tijd was nodig om de antwoorden te kunnen geven. We verwachten ze voor de raadsvergadering van februari. Deze vragen kunt u hier nog lezen.

In voorbereiding hebben we een vraag over de thuiszorg. Gaat onze gemeente voldoen aan de eisen van Buurtzorg met betrekking tot de overname van TSN. Kunnen onze inwoners hun hulp dus behouden? Binnenkort hierover meer.

rode-roos-valentijnJan Luub heeft vanwege zijn gezondheid ontslag genomen als carrousel lid voor de Pvda. Als zijn opvolger wordt actief fractie-ondersteuner, Gerrie Eijkhout, voorgedragen.Ook op deze plaats danken wij Jan voor zijn inzet en inspirerende bijdragen en wensen hem, en zijn familie, veel sterkte toe.

Uw fractievoorzitter,

th_84d3103e6b09f4801b9f6d2d299003c2_1410365868ThieuHoekenrooddegelijk

Thieu Hoeken