Inspraak SPD & PvdA tijdens spoeddebat Provincie Gelderland

Door Henny van der Pol op 13 juni 2018

BREAKING: Reactivering van (rail)verbinding Kleve Nijmegen zeker één jaar in de ijskast.

Gedeputeerde Mevrouw C. Bieze wil in gesprek blijven met alle betrokkenen in de grensregio inclusief Duitse gesprekspartners en de statenbrief met rood licht voor Reactivering, is niet meer en niet minder, dan een mededeling dat in de huidige zittingsperiode van de Gelderse regering geen actieve rol van de Provincie Gelderland kan worden verwacht.


Woensdag 13 juni was er een spoeddebat in de Statenzaal van het Provinciehuis aangevraagd door de PvdA, D66 en GroenLinks over het teleurstellende standpunt van GS om af te zien van Reactivering van het trace Nijmegen-Kleve.
Tijdens de vergadering van de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur heeft de heer Josef Gietemann ingesproken namens het Overleg sociaal-democraten grensregio Nijmegen-Kleve en onderstaande brief aangeboden namens SPD en PvdA.

Aan de Leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Gelderland

Betreft: Kwaliteit grensoverschrijdende communicatie en -samenwerking
en Benut kansen voor innovatief, schoon (grensoverschrijdend) personenvervoer

Geachte dames en heren,

Het recente solo-optreden (‘Alleingang’) van Gedeputeerde Staten van Gelderland rond het afblazen van de optie Reactivering (rail)verbinding Nijmegen-Kleef, heeft aan de Duitse kant van de grens, maar ook in de regio Nijmegen e.o., veel boze en teleurgestelde reacties teweeg gebracht en ondergetekenden gemotiveerd om uw college deze brief te sturen.

Waarom een solo-optreden van de Provincie Gelderland?
Zowel uit krantenartikelen (Neue Rhein Zeitung 12-6-2018 en de Rheinische Post van 13-6-2018), als uit de bij ons binnengekomen reacties blijkt forse ontstemming over het ontbreken van ordentelijk grensoverschrijdend overleg over de recente stellingname van uw college m.b.t. het niet reactiveren van het tracé Nijmegen-Kleve. Het is toch bijna niet te geloven dat G.S. van de Provincie Gelderland, anno 2018, zowel ambtelijk als bestuurlijk, gewoon met de rug naar Duitsland (b)lijkt te staan. Alleen al vanuit het oogpunt van fatsoen kunnen er o.i. momenteel geen eenzijdige definitieve besluiten genomen worden zolang de verschillende partijen (Kreis Kleve, Euregio Rhein-Waal, aanliggende gemeenten, VRR en de Provincie Gelderland) nog met elkaar in gesprek zijn. Omdat de hele gang van zaken een schoolvoorbeeld is van hoe het vanuit het oogpunt van democratische legitimering en communicatie niet moet, vragen wij u om de betreffende statenbrief in te trekken en eerst te overleggen met alle direct betrokkenen. Te beginnen met de belanghebbenden en gesprekspartners aan de Duitse kant van de grens. Verder vragen wij respect voor de opvattingen van de gemeenteraden van de vier aan het tracé liggende gemeenten en respect voor de voorzitter én de werkzaamheden van de Euregio Rhein-Waal. Zoals u weet heeft de voorzitter van de Euregio Rhein-Waal, als burgemeester van Nijmegen, externe betrekkingen in zijn portefeuille en is de Euregio Rhein-Waal ambtelijk en bestuurlijk drukdoende op dit dossier. Wij hopen dat Provinciale Staten van Gelderland deze gang van zaken zowel procedureel als inhoudelijk corrigeert.

Benut kansen voor innovatief, schoon (grensoverschrijdend) personenvervoer!
Over de inhoud van de Statenbrief en de onderliggende Verkenning kunnen wij kort zijn:
Kijkend naar Aanleiding en uitgangspunten (pagina 4), kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de Provincie Gelderland blijkbaar alleen nog wat (extra) argumenten heeft willen verzamelen om te kunnen volharden in de eerder door haar ingeslagen weg van: per se geen (rail)verbinding op het tracé Nijmegen-Kleve. Jammer van het geld voor een Verkenning die over komt als een vooropgezet een-tweetje. Wij kijken daar niet opdrachtnemer (Movares) op aan, maar wel de opdrachtgever die blijkbaar niet bereid of niet in staat is om met een groene en innovatieve bril, vooruit te kijken. In dit kader vragen wij ook uw aandacht voor de column van Rob Berends in De Gelderlander.
Een eenzijdig besluit tegen reactivering van de (rail)verbinding is o.i. een stap terug in het verleden en getuigd van een onverantwoorde infrastructuurpolitiek. Technieken (inclusief materieel) ontwikkelen zich razend snel en gaan vaak gepaard met dalende kosten t.o.v. traditionele oplossingen. De Provincie Gelderland zou o.i. positief-kritisch aan moeten sluiten bij de thans lopende vooronderzoeken van zowel VRR als van de Kreis Kleve omdat deze vooronderzoeken goede aanknopingspunten bieden voor doorontwikkeling naar duurzame en schone oplossingen.
Wij nodigen uw college uit om de huidige verouderde én vervuilende koers, te verlaten en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden voor schoon (grensoverschrijdend) personenvervoer op het tracé. Wie weet wat er allemaal op het tracé, al dan niet op rails, kan rijden? Waarom met alle geweld geen serieus onderzoek naar alle opties? Wij herhalen nogmaals onze aandachtspunten die wij eerder onder uw aandacht brachten (bijlage 3).
In de hoop dat wij ditmaal wel een inhoudelijke reactie mogen ontvangen tekenen wij.

Jop Tangelder, voorzitter PvdA-Nijmegen
Josef Gietemann, voorzitter SPD-Kleve
Jürgen Franken, voorzitter SPD-Kranenburg en SPD-Kreis Kleve
Henny van der Pol, voorzitter PvdA-Berg en Dal

Correspondentieadres: Overleg sociaal democraten grensregio Nijmegen-Kleve,
Nieler Strasse 248, 47533 Kleve. Telefoon: 004928219736555 of 0031625510733
Email: willemvanhethekke@gmail.com

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol