Motie: Toekomstbestendig Wonen Lening – Aangenomen!

Door Lesley Albers op 15 maart 2019

Ons raadslid Lesley heeft de onderstaande motie ingediend en tijdens de raadsvergadering van 14 maart j.l. is deze unaniem door de raad gesteund. Daar zijn we blij mee.

Het college had de ingekomen brief ter kennisgeving aangenomen, maar wij wilden deze mogelijkheid tot extra financiering niet zomaar voorbij laten gaan. Vanaf 1 april 2019 komen de gelden namelijk al beschikbaar. De regeling is integraal (inclusief asbest en verzilverlening) en is bedoeld voor particulieren maar ook voor voormalig agriërs.

De aanleiding voor deze motie was een besluit van de provincie Gelderland:

De provincie Gelderland trekt € 10 miljoen uit om verduurzaming, het levensloop bestendig maken van de woning en het verwijderen van asbest aan te jagen. Particuliere woningeigenaren die hun woning opknappen kunnen een Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen aanvragen. “De leningen worden voor de helft gefinancierd door de provincie. De andere helft financiert de gemeente.”

Motie: Toekomstbestendig Wonen Lening

De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d. 14-03-2019

Naar aanleiding van:

  • het op 5 maart 2019 ingekomen stuk d.d. 23 januari 2019 – Stimuleringsfonds Energiemaatregelen en asbestsanering particuliere woningen – afkomstig van de Provincie Gelderland;
  • en het besluit van de Provinciale Staten Gelderland d.d. 27 februari 2019,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • Provinciale Staten inmiddels een positief besluit heeft genomen ten aanzien van het stimuleringsfonds Energiemaatregelen en asbestsanering particuliere woningen, oftewel de Toekomstbestendig Wonen Lening;
  • gemeenten die al een duurzaamheidslening of vergelijkbare lening aanbieden vanuit het stimuleringsfonds cofinanciering wordt aangeboden vanuit de Provincie Gelderland;
  • de Toekomstbestendig Wonen Lening een integraal karakter heeft: de uitvoering van energiemaatregelen kan worden gecombineerd met asbestsanering, sloop of het levensloopbestendig maken van de woning;
  • dat hiermee ook de woningeigenaren met een laag inkomen middels de verzilverlening (geen verhoging maandelijkse lasten, maar verrekening bij verkoop woning) worden bediend;
  • de Toekomstbestendig Wonen Lening beschikbaar komt in gemeenten die hierin willen samenwerken met de provincie en zich hiervoor hebben aangemeld als deelnemende gemeente;

Verzoekt het college :

  • een voorstel tot deelname en vaststelling van een verordening ten aanzien van dit onderwerp voor te leggen aan de raad,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekening en naam:

Partij van de Arbeid Lesley Albers

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers