22 mei 2016

Op pad met Staatsbosbeheer

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar op Eerste Pinksterdag was het dan zover: een wandeling in het Groesbeekse Bos (bij De But) met Corine Koreman, ‘onze’ boswachter van Staatsbosbeheer. We zijn blij dat ook zij op deze Eerste Pinksterdag de moeite heeft genomen ons te informeren. Doel van de wandeling was het krijgen van antwoorden op de vragen die wij aan Staatsbosbeheer op 23 februari j.l. hebben gesteld. Peter Leenders, Lesley Albers en ondergetekende hebben haar het vuur aan de schenen gelegd over de volgende onderwerpen: de houtkap, de financiering van Staatsbosbeheer, verdunning en vergroening: nut en noodzaak, de infrastructuur, recreatie, handhaving, parkeren en natuurlijk drugsafval. Hieronder ons verslag van deze wandeling.IMG_1016

De Houtkap.
Belangrijkste punt van zorg: de houtkap, duidelijk zichtbaar tijdens onze wandelingen in het Groesbeekse bos. Onze boswachter legt uit dat een deel van het Groesbeekse bos productiebos is en ook als zodanig al tientallen jaren wordt gebruikt. Het beleid bij deze tak van sport is in die tijd wel veranderd. Daarom begrijpt Corine de commotie die de aanleiding was voor onze brief heel goed. De veranderde financiering van Staatsbos de afgelopen jaren heeft hier volgens haar niets mee te maken. Landelijk wordt er niet meer gekapt dan voorheen! In Groesbeek echter duidelijk wel. Dit door de verandering van beleid m.b.t. het beheer van het bos.

IMG_0996Verdunning en vergroening.
Vroeger werd het bos slechts uitgedund. Ook was er zelfs een periode dat ook dat niet werd gedaan. Nu wordt er ook verjongd: hele stukken worden weggekapt om de variatie in soort en leeftijd de doen toenemen en zo het bos kwalitatief te verbeteren voor de toekomst. Ook de kwaliteit van het productiehout (Mooie rechte bomen!)
Dit gaat gepaard met plaatselijke kaalslag. De plekken die het betreft worden zorgvuldig uitgezocht en zijn dus ook van te voren bekend. We kwamen lopenderweg tot de conclusie dat de informatievoorziening naar de burger via gemeente en politiek(de raad) daarover veel beter kan en moet. Er gaat natuurlijk wel een hele periode heen voordat er verjongd bos zichtbaar wordt en ook verschilt dat per plek. In de omgeving van de van Haaftenlaan is duidelijk te zien dat daar al IMG_0993begonnen is met het planten van jonge bomen. Het zal dan ook nog vele jaren duren voordat het bos weer vol staat met grote bomen. Het ‘moderne’ houtvesten gaat om economische redenen ook gepaard met het noodzakelijke geweld van zware machines. De nut en noodzaak van dit op het oog rigoureuze beleid hebben we lang besproken en erover uitgepraat zijn we (nog) niet.

De infrastIMG_1018ructuur van ons bos.
Wandelpaden, ruiterpaden, bankjes, bewegwijzering, parkeerplaatsen zijn ook in toenemende mate een taak van Staatsbosbeheer omdat de openstelling van alle Staatsbosterreinen voor het publiek in de afgelopen decennia, beleid geworden is.
Het kost veel geld om deze voorzieningen in stand te houden en/of te ontwikkelen, legt de boswachter uit. (Mountainbike routes zijn bijvoorbeeld een nieuw,recent fenomeen. Hier wordt overigens met betrokken verenigingen zeer goed samengewerkt. Ook wat betreft de financiering van het onderhoud.)
Ook daar is de laatste tijd het een en ander qua beleid in veranderd. Zo zijn twee (van de zes) wandelroutes, de minst gebruikte, uit het assortiment gehaald en zijn ook de ruiterpaden niet langer noodzakelijk, aldus de boswachter omdat het hele bos voor hen is vrijgegeven. Mede omdat de Groesbeekse ruiters er zich vaak toch al niet aan hielden en er wat het natuurbehoud betreft ook niet echt de noodzaak voor is en hierover bij Staatsbos geen klachten bekend zijn. (Is dit herkenbaar voor u? Wij horen het graag.) En…het bezuinigt!
In andere gebieden worden de ruiterpaden om natuurbehoud redenen wel gehandhaafd. De nog bestaande wandelpaden zijn juist verbeterd met een vernieuwde bewegwijzering. Ook over met de gemeente gedeelde verantwoordelijkheid m.b.t. recreatie zou vaker, structureler en beter met de politiek en gemeente over kunnen en moeten worden overlegd. Dit met name om de kwaliteit en de toegankelijkheid te verbeteren. Hier valt nog een slag te maken.
De afvalbakken zijn uit het bos verwijderd omdat ze eerder een toename dan een afname van het zwerfafval veroorzaakten. Sinds de verwijdering is dat duidelijk een verbetering en dus ook bezuiniging.

Parkeerplaatsen
Ook hier zijn de afgelopen tijd andere beslissingen genomen. Op veel plaatsen zal met de gemeente en grondbezitters, overleg moeten plaatsvinden over de regulatie van de toename van het bezoek aan de door Staatsbosbeheer beheerde gebieden. Dit niet alleen in het bos, maar ook in de polder (tops bijvoorbeeld).

Hoe meer parkeerplaatsen, hoe e04meer afvalbakken, hoe meer afval, drugsgerelateerd of niet. Een niet geringe kostenpost. En dit op het bordje van.. U raadt het al. Ook hier geldt dus dat er gemeenschappelijke belangen zijn voor Gemeente en Staatsbos.

Handhaving.
Regelgeving, de grotere toegankelijkheid van de Staatsbos gebieden vraagt ook om handhaving door de boa’s van Staatsbosbeheer. Ook bij hen is een zekere mate van verruwing in de bejegening van de functionaris merkbaar, zegt onze boswachter.

Dat vraagt dus ook om aanpassing van beleid. En een grotere waakzaamheid om de veiligheid van het personeel. Ook hier is afstemming van beleid met de gemeentelijke handhaving een mogelijke verbetering.

CIMG_1021ommunicatie.
Tijdens onze wandeling vertelt Corine regelmatig dat zij in het verleden verschillende activiteiten heeft georganiseerd om de bevolking en raad te informeren over en te betrekken bij hun werkzaamheden. Tot nu toe met (te) weinig resultaat. Zij noemt daarbij de Groesbeekse bosdag, afgelopen winter. Ook het komende jaar doet zij dat weer. Hopelijk met meer belangstelling. Zie hiervoor de blog waarop een ieder wordt geinformeerd https://rivierengebied.wordpress.com/ .

En nu verder…..
Het wordt echt tijd voor de gemeente, raad en Staatsbosbeheer om de koppen bij elkaar te steken en na te denken over een integrale en gezamenlijke aanpak van wensen, knelpunten en oplossingen voor de gemeenschappelijke belangen en een goede en transparante communicatie op het gebied van natuur, recreatie, parkeerbeleid en handhaving. Actieve betrokkenheid van de politiek, lees raad, is daarbij van cruciaal belang. We gaan daar werk van maken. We hebben zondag, Eerste Pinksterdag 2016 , de eerste stappen gezet. Letterlijk en figuurlijk.

Waarvan akte…..

De partij van de Arbeid komt hierover met concrete voorstellen, binnenkort.

Mede namens Lesley en Peter en met dank aan Corine,

Thieu Hoeken.