Door op 10 november 2015

Van de fractie deel 7: Struisvogelbegroting

Afgelopen donderdag was het weer tijd voor het traditionele begrotingsdebat in de raad, de algemene beschouwingen. Het belangrijkste debat van het jaar. Zo zegt men. Dè gelegenheid in het politieke jaar voor iedere partij in de raad om de belangrijkste doelstellingen te verwoorden en de plannen voor de toekomst op tafel te leggen. Dat belooft wat zou je zeggen….!

En…?!

Het geheel is mij tegengevallen. Er zijn 11 verschillende partijen, elk met een eigen verhaal. Veel partijen komen met, vaak totaal overbodige, moties. Sommigen met een amendement. Uiteindelijk zijn verreweg de meeste moties ingetrokken of niet aangenomen. Veel analyses of oplossingen voor de lastige taak waarvoor we staan heb ik niet gehoord. Veel details, veel stokpaardjes. Dat is ook niet verwonderlijk met zoveel (lokale) partijen die zich allen willen onderscheiden.

De onschuldige moties over de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer voor haar eigen parkeervoorzieningen en die over de oversteekplaats poppenkastBreedeweg  en de verkeerssituatie bij de grensovergang Wyler haalden het wel. De enige motie van ons over het intrekken van deze begroting vanwege ‘de onaanvaardbare greep uit de spaarpot om het tekort te dekken’ natuurlijk niet.

Veel verhalen bleven wat mij betreft wel erg dicht bij eigen huis. Weinig visie, weinig perspectief. Weinig discussie over de echt belangrijke zaken.

Wat blijft  over…? 

Voor mij blijft voornamelijk over de kansloze motie van het CDA over het kunstgrasveld van Achilles en de krampachtige poging van Voor Berg en Dal om deze motie zo lang als mogelijk te blijven verdedigen. Dit opzichtig in ruil voor de opzichtige, hartelijke steun van het CDA voor hun motie over het ‘erfgoed binnen de bebouwde kom’ en het LOP. Kosten structureel 50.000 euro per jaar uit de reserves!

Opzichtige handjeklap. Een opstelling die, uitvergroot, de politiek zo impopulair en het populisme zo succesvol maakt!

handjeklap

Verder was ik wel tevreden over onze eigen bijdrage. Kritisch, inhoudelijk en consequent. Met oog voor de maatschappelijke werkelijkheid en de politieke verhoudingen. Veel terechte kritiek ook op de opportunistische politiek van het CDA met betrekking tot dualiteit en het ‘graaien uit de kas’ en sluitende begroting.

Ook tevreden over antwoorden op onze vragen van wethouder Thijssen en wethouder Weijers die open en ter zake doende hun portefeuilles en begroting verdedigden. Met ook oog voor de zaken die echt ertoe doen: het sociale gezicht van onze gemeente en het proberen te handelen op basis van afspraken. 

De PvdA houdt zoals gezegd een ‘strenge vinger aan de pols’. Dat blijft nodig nu de ene tegenvaller na de andere de kop op steekt, de Lokale Omroep, de Draisine, Orientalis, het Zwembad. Ook zullen de onzekerheden over de werkelijke kosten van de transities in de zorg en jeugdzorg het begrotingsjaar 2016 blijven bepalen. Ook de uitkomst van het debat over het accommodatie- en subsidiebeleid zal een wissel trekken op de gemeentelijke financiën. En dan hebben we het nog niet eens over de eventuele kosten van het beleid met betrekking tot statushouders en asielzoekers.begrtoing2

Als het aan de coalitie ligt gaat alles, zelfs zonder financiële onderbouwing door: zwembad De Lubert, de hondenpoep-overlast bestrijding zonder hondenbelasting, het hoge voorzieningen niveau, de lage belastingen, de rotonde Nieuwe Weg, 10 voetbalclubs, evenzovele kunstgrasvelden, budgettair neutrale opvang statushouders, transities in het sociale domein.

Veel belangrijke discussies zullen het komend jaar nog volgen. Veel besluiten moeten nog worden genomen. Uiteindelijk zal volgens de Partij van de Arbeid de tering toch naar de nering moeten worden gezet; men kan niet het kop in het zand blijven steken!

Wat ons betreft gaat dat niet ten koste van de mensen met de smalste schouders. Nee, wij blijven staan voor solidariteit, als het kan voor het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk.

Dáár gaan we voor. Ook in 2016.

De achterliggende stukken van de raadsvergadering van 5 november lees je hier.

begrtoing