Door op 11 mei 2015

Van de fractie deel 1: chaotische soaps, bakkeleien over hondenpoep en PvdA op locatie

Dit wordt het eerste verslag vanuit de boezem van onze fractie. Voortaan willen we voor-en achteraf verslag doen van onze activiteiten. Ook zullen we stilstaan bij de standpunten, overwegingen en bespiegelingen over het politieke bedrijf. Hopelijk leidt het tot een actieve, stimulerende en prikkelende uitwisseling met u, de lezer.

Tijdens de laatste raadsvergadering van 30 april voor de eerste keer in de raad een eensgezinde coalitie gezien! Hoera! Hoera!  Dat was niet het gevolg van inzicht of politiek vernuft of een sterk en leidend coalitieprogramma want dat ontbreekt nog steeds!
Daar was een ‘bedreigend’ amendement van onze fractie voor nodig. Een amendement dat bij het aanpakken van de harmonisatie van het accomodatie- en subsidiebeleid  een door de raad vastgesteld politiek kader mee wil geven aan het college. Volgens ons noodzakelijk om op dit lastige dossier een krachtig en breed politiek draagvlak te hebben waarmee de onderhandelingen kunnen worden gevoerd. De raad beslist uiteindelijk.

De vooral door het CDA gepredikte mantra ‘de raad heeft het primaat’ gaat dus voorlopig in de ijskast. VOLG wordt volgzaam en de rest zit ook weer in het hok. Onze argumenten werden omarmd, redeneringen gevolgd maar ons amendement werd uiteindelijk toch weggestemd!

Deze eenheid was eigenlijk ook wel te verwachten na de chaotische soaps rondom het parkeren bij de Lidl en de vervolmaking van het centrumplan bij de Spoorlaan. Ook het verzet tegen de samenwerking tussen het Montessoricollege en de Werkerode school van het CDA en het met 23 tegen 0 weggestemde voorstel met minderheidsstandpunt VOLG) van de Molenborgh getuigt niet van een doordacht, krachtig en eensgezind college beleid.

Kortom de eerste maanden van het nieuwe college en van de nieuwe raad verdient de schoonheidsprijs niet. Gooi een balletje op en de raad kopt wel in.  Daar zullen we in de toekomst de oorlog niet mee winnen, vrezen wij. Daar lossen we de werkeloosheid, het structureel begrotingstekort en de problemen in de zorg niet mee op. Daarmee brengen we de leefbaarheid van onze dorpen met de krimp in het vooruitzicht niet mee op een hoger plan. Daar is beleid,volharding, standvastigheid, bestuurlijke durf en draagvlak voor nodig.

Ondertussen bakkeleit men in de coalitie lekker voort op vage plannen met hondenpoep al dan niet gekoppeld aan hondenbelasting, op het dichten van het gat in de begroting door het uitstellen van onderhoud aan het riool (CDA) aan het verder terugdringen van de bureaucratie, met afslanking van het ambtenaren apparaat, zonder concrete plannen.

Maar nog niets over de aanpak van recreatie en toerisme, werkgelegenheid, het tekort aan goedkope woningen, het werkbedrijf en Breed, laat staan over het dichten van het begrotingstekort. Misschien biedt het aangekondigde meerjarenplan van de coalitie daar uitsluitsel over.

We wachten af en blijven intussen constructief ook regionaal  actief om aan deze zaken  iets te doen. Daarom ook onze vragen over de Ronde van Italië in onze heuvelachtige gemeente,over de aanbesteding van het groenonderhoud, het Mantelzorgcompliment. Ook nemen we  fanatiek deel aan regionale overleggen over zorg, werk en inkomen.
Ook veel aandacht voor de integratie van Breed in het werkbedrijf. 19 Mei wordt rondom dit belangrijke onderwerp een informatiebijeenkomst georganiseerd.

We zijn ook begonnen met vergaderingen op locatie. De eerste vergadering van de fractie heeft plaatsgevonden in Millingen. Binnenkort wordt het schema van het vervolg in Ubbergen en Groesbeek gepubliceerd, misschien ook wel in Ooij en De Horst en onze andere kernen als daar behoefte aan is.

Kortom wordt vervolgd! Tot zover uw voorzitter,

Thieu Hoeken