Van de fractie 18

Door Thieu Hoeken op 19 december 2017

Als ik dit schrijf is Will Wijnhoven met zijn Annelies in Engeland om de bruiloft van hun zoon te vieren. Dat is goed nieuws, want het betekent dat Will behoorlijk is opgeknapt van een aantal spannende operaties en dat zijn herstel voorspoedig verloopt. Heel fijn voor hem, zijn familie en voor ons.

Er was ook nepnieuws de afgelopen tijd. De door het CDA en Sociaal Groesbeek opgevoerde soap rondom de beslotenheid van het seniorenconvent (nu besloten gedeelte van het Presidium) en de zogenaamde geconstateerde illegale activiteiten van het Wijnbouwcentrum. In de pers opgeklopte verhalen die met een sisser afliepen omdat ze op niets of heel weinig of eigen verzinsels bleken gebaseerd.

De verkiezingen zijn duidelijk in aantocht. Alle partijen manifesteren zich alsof het leven ervan afhangt. Tijdens het begrotingsdebat aangemoedigd door het college, dat zelf de knuppel in het hoenderhok gooide door bijna 2 miljoen vrij te besteden te geven aan de raad. Zelf blijkbaar moegestreden door de innerlijke twisten. Polderbreed dat zich herpakte door zich af te zetten tegen de zogenaamde hegemonie van Groesbeek ten koste van “de polder”. Of geen zin meer in de minderheidsstandpunten die te pas en onpas worden ingenomen, waardoor de slagkracht van de coalitie wel erg afneemt. De fut is er helemaal uit. Geen deuk meer in het pakje boter. De strijd om het politieke leiderschap bij het CDA die ook nog net even de kop op stak, maar in de kiem werd gesmoord met een aangepaste lijst.

Stemming tijdens het begrotingsdebat

Ook wij lieten in het begrotingsdebat het komende verkiezingsprogramma alvast zijn werk doen. Een hele trits amendementen en moties, waarvan er een flink aantal geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd. Veel over werk, het sociale domein en de veiligheid: het uitrollen van ‘Berg en Dal Werkt’ over het voormalige Ubbergen, de wateroverlast in De Horst, verruiming van de bekostiging van het zwemonderwijs, de Kindregeling die wordt toegevoegd aan de Doe Mee regeling, het fietspad bij Camping De Smokkelaar, veiliger fietspaden etc.
Een aantal hebben we ook weer ingetrokken omdat er door de gemeentelijke afdelingen al aan wordt gewerkt in verband met lopende evaluaties en nieuwe inzichten: Benchmark, extra BOA, Brandweer, verkeerscirculatieplan etc.
Veel inhoudelijke zaken. Erg onverstandig vonden wij het tientje van Fleuren (per jaar) later verder opgehoogd tot de stuiver (per dag) van Verheijen, het zogenaamde teruggeven van het begrotingsoverschot aan de burger. Alsof die veel merkt van zo’n tientje of 20 Euro per jaar! Met 300.000 Euro in totaal kun je wel iets. Lijkt de dividendbelasting van de (gelijkgestemde) regering wel!

3D-impressie van de melkfabriek

Ook tijdens de afgelopen raad werden we wederom geconfronteerd met een weinig daadkrachtig college: een minderheidsstandpunt over de bestemmingswijziging van de kippenfarm van Van Deurzen. VOLG had principiële bezwaren tegen die wijziging, waardoor het weer aan de raad was de beslissing te nemen. Niet duidelijk is of VOLG alternatieven heeft en/of had, zoals bieden op het bedrijf en vervolgens afbreken. Een goed voorbeeld doet goed volgen! De nieuwe eigenaar vroeg om draagvlak en kreeg verdeeldheid. Onze fractie had zogenaamd de doorslaggevende stem. Na veel overleg met de gemeentelijke afdeling, de WMG, Groen Links en spontane adviseurs hebben wij tegengestemd, omdat we geen garanties konden krijgen over een drietal eisen aan de voorliggende intentieovereenkomst:

  1. Garantie van een goede verkeersafwikkeling (via Wylerbaan)
  2. Garantie van goede inpassing in het landschap
  3. Garantie dat het bedrijf NOOIT kan worden uitgebreid

Wij verzochten het college het voorstel terug te nemen en in februari te komen met garanties. In ieder geval willen wij geen kippen terug!

Ons amendement om leges van verlening van bouwvergunningen achteraf met 150% te belasten werd unaniem aangenomen. Hiermee is alvast één punt uit ons verkiezingsprogramma verwezenlijkt!

Goed was te constateren in de nieuwste stedenbouwkundige schets dat een autoluwe markt in Groesbeek niet van de baan is, in tegenstelling tot een eerdere presentatie van een ambtenaar aan belanghebbenden. Deze nieuwe schets is gepresenteerd tijdens de bespreking van de nieuwe plannen voor de Kloosterstraat: minder winkels en meer appartementen (700-1000 euro).

Fietspad door de spoorkuil

Ook veel commotie rond het rapport van de Rekenkamercommissie over de procedures rondom de aanleg van het fietspad door de spoorkuil.
Een lastig debat, ook voor ons, omdat de raadsleden van het voormalige Groesbeek er allemaal bij betrokken waren en iedereen eigenlijk heel blij is met het fietspad. Toch waren de conclusies van de rekenkamer niet mals. Iedereen was het erover eens dat de procedure rondom het WOB-verzoek van de WMG niet door de beugel kon, stukken waren onterecht achtergehouden. Dit werd unaniem afgekeurd. De Rekenkamercommissie zal daarover zeker aanbevelingen doen.
Veel fracties worstelden met de rest van het rapport. Met name de huidige coalitiepartijen probeerden afbreuk te doen aan het gezag van de Rekenkamercommissie door de conclusies van de commissie te bagatelliseren en de objectiviteit van de commissie ter discussie te stellen. Daardoor werd het al meteen heel duidelijk dat de ingediende motie van afkeuring van Sociaal Groesbeek het niet zou halen. Hij werd dan ook niet ingediend. De RKC komt terug met aanbevelingen die in een volgende raad zullen worden besproken. Wordt dus vervolgd.

Tot onze grote vreugde wordt het programma ‘Berg en Dal Werkt’ (het met extra geld begeleiden van mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar werk) nu eindelijk uitgerold over de gehele gemeente. We hebben er veel moeite voor gedaan, maar de goede resultaten hebben de twijfelaars overtuigd en het voorstel is unaniem aangenomen!

Het college heeft onze vraag over de nieuwe school beantwoord. Ze kunnen niet in februari al met een inventarisatie komen over de locatie van de nieuwe school, maar pas in maart. Dat is in ieder geval eerder dan mei waar eerder sprake van was. Hoe eerder er duidelijkheid is voor ouders en initiatiefnemers, hoe beter. Vandaar ook onze vragen. Achter de schermen circuleren er wel al bepaalde voorkeuren. We wachten even af en houden contact met de initiatiefnemers.

Verder nog de mededeling dat het verkiezingsprogramma is vastgesteld op de ALV en dat vervolgens de verkiezingsprogrammacommissie geruisloos is overgegaan in de campagnecommissie. Er zijn inmiddels campagnefoto’s gemaakt door ons aller Flip Franssen, waarvoor nogmaals dank!
Er zijn ook al een aantal “campagne”activiteiten in de planning opgenomen:

  1. Op 27 januari houden we met alle mogelijke medestanders en andere betrokkenen een congres over de reactivering van de oude spoorlijn Nijmegen-Kleef. Dat doen we in het Voorzieningenhart op de Stekkenberg van 10.30-14.45u. De uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit. De bedoeling is dat we met alle betrokkenen de vervolgstappen bespreken. Te beginnen met een gezamenlijk initiatief om een nieuw, actueel onderzoek naar nut en noodzaak van deze reactivering bij provincie en Duitse partners af te dwingen.
  2. Lesley heeft het initiatief genomen een VIP (vrouwen in de politiek) bijeenkomst te organiseren op 8 Maart (op Internationale Vrouwendag). Het is nog niet duidelijk waar, maar het belooft een mooi programma te worden. Veel vrouwen hebben hun medewerking al toegezegd. Aanmelden kan nog steeds bij Lesley.

Rest mij verder nog jullie allen te bedanken voor jullie steun en vriendschap en jullie fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018 toe te wensen.

Thieu Hoeken.

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken