Door op 16 juli 2015

Van de fractie deel 2: omgekeerd inzamelen, de heilige koe en mantelzorg

Het tweede verslag vanuit de boezem van onze PvdA-fractie

Afgelopen 2 juli hebben we de laatste vergadering voor het zomerreces afgemaakt.
Bijna 40 (!) agendapunten deze keer. Het was dus wel te verwachten dat er geschorst zou moeten worden. De kadernota en het beleid m.b.t. de dagbesteding en de mantelzorg stonden als laatste op de rol. De dagbesteding omdat een groot gedeelte daarvan bekostigd wordt uit de rijksbijdrage voor het mantelzorgcompliment, althans dat was het voorstel van het college…

Gemeentewapen gekozen en meer..
Op 25 juni hebben we het nieuwe gemeentewapen gekozen (14 stemmen voor Rood,9 stemmen voor Groen), de asfaltering van de Heerbaan mogelijk gemaakt, de zonnepanelen voor de basisscholen alsnog goedgekeurd en een begin gemaakt met de harmonisering van de afvalinzameling. Daarnaast heeft de meerderheid van de raad,  tegen de zin van de PvdA- fractie, besloten om met het overschot van het afgelopen jaar de begroting voor de komende 4 jaren sluitend te krijgen door elk jaar 675.000 euro aan de begroting toe te voegen.

De begroting
Om met het laatste te beginnen: daar waren wij het niet mee eens. Je kunt eigenlijk niet met incidenteel geld een structureel tekort op de begroting compenseren. Dat zou je ook niet moeten willen. Er wordt door de coalitie stiekem ervan uitgegaan dat er, net als in andere jaren, een positief resultaat zal zijn dat de problemen wel zal oplossen. In onze optiek wordt een wissel getrokken op de toekomst en wordt de tering niet naar de nering gezet. Er wordt geen begin gemaakt met de nodige bezuinigingen in een tijd waarin veel open eindefinancieringen toch al een gevaar vormen voor een
sluitende begroting. Het college, dat de belastingen tot heilige koe heeft verklaard, schuift moeilijke beslissingen voor zich uit en gaat alle moeilijke beslissingen uit de weg Lijkt niets te durven doen tegen de volksgunst in. Onze motie pleit voor een echt sluitende meerjarenbegroting en stort het overschot van 2,5 miljoen ongeveer in de reserve. Deze reserve zou dan wel nog kunnen worden ingezet voor incidentele investeringen in de volgende begroting. Er was veel steun voor onze redenering maar uiteindelijk werd het college toch gesteund (13 tegen 10).

Omgekeerd inzamelen
Met betrekking tot het afval heeft onze fractie het collegevoorstel- het omgekeerd inzamelen– in principe gesteund, omdat het de meest duurzame oplossing lijkt te zijn voor de verwerking van ons afval. Terugkijken naar oude gewoontes levert niets positiefs op volgens de PvdA, vooruitzien in een nieuwe constellatie met krachtig modern afval beleid is voor het milieu en dus ons leefklimaat het allerbeste. Op den duur moet het ook nog leiden tot lagere kosten. Wel dienen er garanties te zijn voor de papier opbrengst voor onze verenigingen en de problemen die zich voor zouden kunnen doen voor ouderen en mensen die om andere redenen niet of niet gemakkelijk zelf hun restafval kunnen dumpen in de ondergrondse containers. Verder is nog heel wat werk te verzetten als het gaat om de informatie van de burgers over de precieze afspraken die we nu in principe hebben gemaakt. Met omgekeerd inzamelen zou de hoeveelheid kilo's restafval per inwoner moeten dalen.

Ondanks fel verzet van het CDA en het minderheidsstandpunt van haar wethouder (?) voor dit principevoorstel werd het collegevoorstel ondersteund. Nu de uitwerking nog!

De Tegenprestatie
Samen met Groen Links en Sociaal Groesbeek hebben we de strafkorting voor mensen in de bijstand die niet of niet genoeg zouden doen voor of in de “tegenprestatie” weer teruggebracht op 5%, zoals die ook in de rest van Het Rijk van Nijmegen wordt gehanteerd. We vonden het namelijk onzin om meteen maar alvast streng (10%) te beginnen met een regeling die nieuw is en waar landelijk al van wordt geconstateerd dat er veel haken en ogen aan zitten, vooral omdat alleen de kleine jongens worden geraakt, maar de notoire misbruik makers worden gemist. Eerst maar eens zien hoe de tegenprestatie werkt en hoe een meer positieve benadering dit jaar uitpakt ook voor die groepen die toch al een lastige verhouding hebben met de arbeidsmarkt (12 stemmen voor, 11 stemmen tegen!).

Kadernota Recreatie/Toerisme
De procedure om te komen tot een nieuwe Kadernota Recreatie en Toerisme wordt op ons verzoek in het presidium nog eens tegen het licht gehouden om te bekijken of de raad, de politiek, voorafgaand nog een aantal kaders kan meegeven voor het schrijven van de nota en het kiezen van een bureau. Dit omdat er verschillende benaderingen bestaan over dit thema in de drie voormalige gemeenten en tussen de verschillende politieke partijen. Het kan ons inziens zinvol zijn die verschillende accenten in het begin, vooraf, bijeen te brengen. Verder is er veel vertrouwen in de gekozen benadering.

WSW/BREED
In de vergadering hebben wij een motie ingebracht om het college te vragen onderzoek en voorstellen te doen naar mogelijkheden om in de toekomst te proberen zoveel mogelijk mensen met een WSW status vast in dienst te nemen. Dit met name om te voorkomen dat, zoals nu, vanwege het systeem van gunning aan de laagste inschrijver bij de aanbesteding onze WSW ers buiten de boot vallen bij bijvoorbeeld het openbare groen onderhoud.
Het college heeft toegezegd dat ze al zoveel als mogelijk deze methode zullen bewandelen en zullen terugkomen met hun voorstellen. Ze wijzen onze formulering af omdat die te veel wil vastleggen en het college teveel zou binden. Jammer, maar de toezegging staat en het signaal is af gegeven! Ook hier veel steun voor onze redenering,maar geen steun voor de motie.

De Mantelzorg
Na een lange discussie met amendementen van o.a. Sociaal Groesbeek, Groen Links en Volg en Voor Berg en Dal, hebben we ondermeer door onze inzet een voor de meerderheid acceptabel begin gemaakt van het gemeentelijk beleid m.b.t. de mantelzorg en de dagbesteding. De discussie werd voornamelijk gevoerd over de mate waarin het geld dat beschikbaar is gesteld voor het Mantelzorgcompliment (toch bijna 200.000 euro) collectief kon worden ingezet voor de inloopmogelijkheden bij de dagopvang, ter ontlasting van de mantelzorgers.

Onze fractie heeft principieel ingezet op behoud voor het individuele compliment. Er moet ons inziens onderscheid zijn tussen ondersteuning en waardering. Uiteindelijk heeft de meerderheid ingestemd met de aangepaste motie van Sociaal Groesbeek en 30.000 euro bestemd voor het compliment en de rest voor de inloop bij de dagopvang. Dit nieuwe beleid moet worden geëvalueerd.

De Kadernota
Op de kadernota hebben wij als enige vrij uitgebreid gereageerd! Niets stond erin deze nota. Het ontbreken van een visie en ook maar een begin van een oplossing van het meerjaren tekort kwam daar nog eens bovenop.Kortom een magere vertoning van dit college dat het primaat van de raad en het vergroten van het vertrouwen in de politiek zo nadrukkelijk in haar vaandel heeft staan.  Onze hele bijdrage over de Kadernota staat HIER.
We ergeren ons intussen wel aan de korzelige toon die er tussen de coalitiepartijen onderling tijdens elke raadsvergadering de kop op steekt. Veel overtuigings-en  daadkracht spreekt er niet uit de met minderheidsstandpunten ingediende plannen!
Onderling gehakketak zal het vertrouwen van onze burgers in de politiek niet vergroten, dat is zeker…

Het logo van de nieuwe gemeente Groesbeek in 2015.

Meer links: