8 april 2016

Van de fractie deel 10: opvang vluchtelingen en meer

Hierbij praten wij u weer bij over de laatste stand van zaken en de gemeenteraadsvergadering van 31 maart jl, waarin met name de opvang van vluchtelingen centraal stond.HIER kunt u de raadsagenda met stukken raadplegen. target=”_blank”>U kunt HIER ook de raadsvergadering terugkijken.

Opvang van vluchtelingen in Berg en Dal

Afgelopen 31 maart hebben we in de gemeenteraad van Berg en Dal unaniem afgesproken dat wij in onze gemeente mee gaan werken aan de opvang van vluchtelingen. Alle partijen hebben zich daar ruimhartig voor uitgesproken. We hebben daarbij ruimte gegeven aan het college om met het COA in overleg te gaan over de concrete invulling van dit besluit. We hebben daarbij ook aangegeven dat er een voorkeur bestaat voor kleinschalige opvang in onze verschillende dorpen, als daar geschikte mogelijkheden voor zijn. Maar ook voor reguliere opvang met een maximum van zo’n 300 mensen staat de raad van Berg en Dal open. Als een extra inspanning bij de opvang van statushouders in plaats van de opvang van vluchtelingen, of in combinatie, meer soelaas biedt, is ook dat mogelijk. Het college heeft de vrijheid naar bevinden te handelen maar dat altijd in pro-actief overleg met raad, omwonenden en inwoners van onze gemeente, om alle randvoorwaarden voor de concrete invulling in alle openheid te kunnen bespreken. Onderstaand kunt u nog onze bijdrage lezen.

Insprekers

Er was redelijk wat belangstelling voor deze raadsvergadering. Zo’n 7 mensen hebben gebruik gemaakt van hun recht om in te spreken. Daarbij kwamen zowel voorstanders als mensen met zorgen over bijvoorbeeld beheersbaarheid, huisvesting en veiligheid aan het woord.

Hun inbreng werd door alle partijen zichtbaar zeer gewaardeerd. En veel van de aanbevelingen, zorgen, aanmoedigingen werden ook meegenomen in de verdere beraadslagingen.

Veilig Thuis

Verder werd ons amendement om het dagelijks bestuur van Veilig Thuis elk kwartaal kwantitatief en kwalitatief te laten rapporteren over de voortgang bij de uitvoering van de door de inspectie opgelegde verbeterplannen ook unaniem aangenomen. Alle fracties benadrukten dat er echt stappen moeten worden gezet opweg naar de verbetering van de prestaties bij Veilig Thuis. Het amendement moet dan ook worden gezien als een stok achter de deur voor de verantwoordelijken en een aanmoediging om ook het informeren van de raad serieus te nemen en niet over te laten aan de inspectie.

De begotingswijziging van zo’n 65.000 euro (!) werd dan ook met enig grommen geaccepteerd. Boter bij de vis!

Millingen Werkt

Ook heeft de raad besloten het project Millingen Werkt – bemiddeling van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt uit Millingen en omstreken naar werk – tot het einde van het jaar te blijven ondersteunen. Ook werd het werkbedrijf, dat dit programma uitvoert, gevraagd om nog eens goed naar de tarieven te kijken bij een uitrol over de rest van de gemeente. De wethouder komt hier in mei aanstaande op terug naar de raad toe. Eventueel met een aangepaste begroting van het Werkbedrijf.

Kortom een raadsvergadering om tevreden op terug te kijken. Met de complimenten aan de voorzitter die het totaal in een goede sfeer, rustig en professioneel begeleidde.

Hieronder volgt nog onze bijdrage in de raadsvergadering aan het debat over de vluchtelingenopvang .

Voorzitter,

Wij zijn blij met de door onze gemeente gevolgde procedure in deze, ook met de steun aan Nijmegen en Heumen bij de opvang op Heumensoord.

Groot respect hebben wij voor alle mensen die de moeite hebben genomen de enquete in te vullen en die vanavond hebben ingesproken, ongeacht hun standpunt.

Wij zijn blij dat onze gemeente hard bezig is de achterstand bij de opvang van statushouders in te lopen. Dat is de eerste bijdrage die wij kunnen leveren door de AZC’s zo snel mogelijk te ontlasten. Ook de vervolgstappen die daar in de toekomst voor nodig zijn, zullen wij van harte ondersteunen.

De komende discussies over onze woningmarkt in April, waarover wij reeds eerder vragen hebben gesteld, is in dit kader van groot belang. De onderkant van de woningmarkt komt zwaar onder druk. Daar moeten en zullen we een oplossing voor vinden. Dit is in het belang van onze woningzoekenden, met name starters, alleenstaanden en mensen met een klein pensioen en de statushouders. Ook is het belangrijk voor het draagvlak voor de opvang van asielzoekers.

De fractie van de Partij van de Arbeid wil graag voldoen aan onze opdracht en menselijke plicht als het gaat om deze opvang. Barmhartig en solidair, in de traditie van de Partij van de Arbeid, die van Nederland en Berg en Dal (de ervaring mat Cantecleer). Wij zullen vooraf geen voorwaarden stellen aan de opvang, om niemand, ook niet de oplossingen die de telkens actuele situatie in de wereld van ons vraagt, voor de voeten te lopen.

Hoe meer reguliere opvang er wordt aangeboden hoe minder noodopvang er nodig is. Reguliere opvang is beter dan noodopvang, noodopvang is weer beter dan crisisopvang. Maar het ontbreken van het een, leidt automatisch tot het ander.

De keuze voor kleinschalige opvang betekent niet dat grootschalige opvang slecht zou zijn, kijk maar naar Heumensoord…..Kleinschalig betekent een groter beroep op vrijwilligers en de eigen gemeentelijke organisatie en dus minder op COA en is bovendien afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Kleinschalig is beter dan grootschalig, maar het ontbreken van het een leidt ook hier….

En liever klein dan groot ..

Maar lieve koekjes worden niet gebakken zei mijn moeder altijd.

Nood breekt ook hier wetten.

Enzovoorts

Dus wat de Partij van de Arbeid betreft geen voorwaarden vooraf.

Voor ons hoeven we ook niet te wachten op een aan onze gemeente gericht verzoek. Onze bereidheid mag direct worden doorgegeven aan provincie en het COA ,als we er hier praktisch uit zijn en een geschikt aanbod kunnen doen.

Graag denken wij met het college mee om alle mogelijkheden op haalbaarheid te onderzoeken, op een rijtje zetten en aan te pakken.

Wel zouden wij er de nationale en regionale autoriteiten op willen wijzen dat alle Nederlandse gemeenten er baat bij zouden hebben op basis van rationale overwegingen (inwonersaantal bijvoorbeeld) hun taakstelling (zoals bij statushouders) opgedragen zouden krijgen. Dat maakt de uitvoering heel wat gemakkelijker, eerlijker en dus de besluitvorming minder beladen.

Hoe eensgezinder we deze taak oppakken hoe beter.

De fractie van de Partij van de Arbeid is er van overtuigd dat onze gemeente deze klus samen met de gemeentelijke organisatie, onze verenigingen en talloze vrijwilligers kan klaren. Wij hebber er het volste vertrouwen dat we samen met onze burgers dit beroep op onze solidariteit aankunnen.

Graag vragen wij wel aandacht voor maatregelen en facilitering van een programma ter verbetering van de integratie van statushouders en asielzoekers. Ook vragen wij het college actief met ons en vluchtelingenwerk mee te denken over de facilitering en professionalisering van onze vrijwilligers en verenigingen.

Wij werken graag mee aan een collegevoorstel dat uitgaat van een aanbod voor reguliere, dan wel noodopvang van asielzoekers. Later hebben we het dan over aantal en duur.

 

Thieu Hoeken

fotografie: Henk Baron