Door op 2 oktober 2015

Van de fractie deel 5: Het vluchtelingen- en armoedebeleid in Berg en Dal

Het vluchtelingen- en armoedebeleid in Berg en Dal: de raadsvergadering van 17 september jl.

De vluchtelingenproblematiek: ook de gemeente Berg en Dal wil en zal z’n steentje moeten bijdragen. In ieder geval door versneld de achterstand van ongeveer 60 plaatsen op het toegewezen aantal statushouders in te lopen. Daardoor ontstaat ruimte in de asielzoekerscentra.

Het college doet dit met de hulp van Pluryn en Oosterpoort. De Partij van de Arbeid (PvdA) fractie ondersteunt dit noodzakelijke beleid van het college.

Over Oosterpoort gesproken: tijdens een bijeenkomst over het nieuwe woningtoewijzingsbeleid op 29 september jl. – georganiseerd door Oosterpoort – hebben we als PvdA ook het totale woonbeleid aan de orde gesteld om te zien of we structurele maatregelen kunnen en/of moeten nemen om het tekort aan koop-en huurwoningen voor starters, alleenstaanden, ouderen met een klein pensioen in de toekomst, en ook voor statushouders, op te heffen.

Ook zullen we in onze gemeente moeten praten over deze opvang van de nieuwe groep statushouders. Wij vinden het belangrijk om de inburgering in onze gemeente goed te laten verlopen met inzet van professionals en vrijwilligers. Het college verdient daarbij onze steun en inzet. De PvdA wil daar actief aan meewerken.

Meedoen is ook voor deze nieuwkomers erg belangrijk.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering heeft de PvdA verder door middel van een amendement geprobeerd verbetervoorstellen van de Cliëntenraad Werk en Inkomen met betrekking tot de Doe Mee!-verordening  over te nemen. De Doe mee!-verordening biedt een tegemoetkoming aan burgers met een laag inkomen voor de kosten van deelname aan verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld sport of muziek. Met de regeling wordt beoogd om de actieve deelname van deze burgers aan verenigingen te vergroten, met name die van kinderen en jongeren. De door het college voorgestelde verordening ging voor ons niet ver genoeg. Het armoedebeleid moet er ons inziens op gericht zijn dat mensen met weinig inkomen gemakkelijker deel kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten. Het deelnemen aan verenigingsactiviteiten, sportclubs en zwemlessen staat daarbij voorop. Dit is immers van essentieel belang bij de ontwikkeling en het ‘mee kunnen doen’ aan onze samenleving. Voor de PvdA is het van belang om de structuur voor kinderen van het deelnemen aan sport- en verenigingsactiviteiten niet te laten doorbreken. Wij wilden daarom o.a. de zwemlessen apart als vergoeding in de verordening laten opnemen. Juist omdat de zwemlessen zo belangrijk horen te zijn. Ook voor mensen uit een andere cultuur dan die van ons.

De waarde van ‘meedoen’ voor welk integratieproces dan ook lijkt ons duidelijk.

Groen Links en Sociaal Groesbeek ondersteunden ons amendement. De meerderheid van de raad dacht daar echter anders over. Ons amendement werd verworpen. Helaas.

U kunt meer achtergronden en de stukken van de raadsvergadering lezen op de website van onze gemeente, zie:  http://www.groesbeek.nl/groesbeek-bestuur-organisatie/kalender-vergaderingen-en-bijeenkomsten_41309/item/vergadering-gemeenteraad_2018.html .

Thieu ( t.hoeken@groesbeek.nl )

th_84d3103e6b09f4801b9f6d2d299003c2_1410365868ThieuHoekenrooddegelijk

Zie ook de PvdA website over de vluchtelingencrisis:  http://www.pvda.nl/acties/vluchtelingencrisis .