Door op 23 oktober 2015

Van de fractie deel 6: terugblik op een bewogen raadsvergadering

Gisteravond vond de raadsvergadering op het gemeentehuis plaats. De agenda van en de achterliggende inhoudelijke documenten voor deze raadsvergadering vindt u hier terug.

Fractievoorzitter Thieu Hoeken geeft namens de fractie onderstaand een terugblik aan u op het verloop van deze toch wel zeer bewogen avond zo is te lezen…

1. Coalitie maakt van democratisch proces een lachertje!
Ondanks heftig principieel verzet in de Carrousel (*) tegen het mobiliteitsplan, stemt het CDA in de raad toch zonder morren met het voorstel in. Hoewel het volgens deze coalitiepartner een onvolledig stuk was en daarom eigenlijk niet kon worden besproken – laat staan door de raad worden beoordeeld! – liet het CDA het gewoon passeren. Een praktijk die zich nu al een aantal keer heeft voorgedaan. In het stuk ontbreekt de in het uitvoeringsprogramma wel aangekondigde paragraaf over Millingen. In de carrousel flink op de trommel slaan maar in de raad de keutel intrekken!
Ook de toekomstige wethouder namens GJS liet het gewoon passeren na de toezegging dat GJS (en niet de gehele raad!) zullen worden geconsulteerd!
Zelfs Groen Links ging akkoord met het voorstel ondanks principieel verzet in de Carrousel. De concept mobiliteitsvisie komt dus ter inspraak. Wij verwachten dat die in de huidige vorm en gebrek aan keuzes door het college zal leiden tot een herhaling van discussies. Ook de nieuwe ontwikkelingen in centrum Groesbeek en Beek zullen misschien vragen om veranderingen in de visie. Daarom vroegen wij om aanvulling van de ontbrekende schakels en uitstel van de inspraak. Ondanks alle grote woorden over het primaat van de raad maakt het CDA en  in haar kielzog ook andere partijen de ene draai naar de andere.
Het college lijkt er een sport van te maken om onvolledige stukken of voorstellen met minderheidsadviezen aan de raad voor te leggen.

Kortom deze interpretatie van het duale systeem vraagt om grondige bijsturing en verdient de schoonheidsprijs niet!

2. CDA zet eigen wethouder onder curatele in debat over Werkbedrijf: Nieuw werk onder vuur!
In het debat over de dienstverleningsovereenkomst met het werkbedrijf heeft het CDA wederom de eigen wethouder en het eigen college onder curatele gezet. Met toekomstige bezuinigingen in het achterhoofd heeft de fractie van het CDA de bijl gezet aan de wortels van de afspraken die gemaakt zijn in het Uitvoeringsprogramma en de kaderstelling van het eigen college op het gebied van de inzet op de begeleiding naar werk van de grote groep werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
De wethouder zal zich naast de normale procedures mbt kaderstelling en verantwoording door de raad nog extra moeten verantwoorden voor de besteding van de reeds toegezegde gelden voor de arbeidsbemiddeling. Het altijd zo geroemde Nieuwe Werk waarmee onze gemeente met verve de boer op ging vanwege de goede resultaten:veel mensen die niet zo eenvoudig te bemiddelen zijn aan het werk, komt hiermee geweldig onder druk te staan!

Na een chaotisch debat waarin de wethouder haar eigen beleid volstrekt niet over het voetlicht kreeg en tot haar schande moest erkennen dat de stukken niet in orde waren werden haar de duimschroeven, door haar eigen partij en andere coalitiegenoten oerstrak aangedraaid. Wij zijn benieuwd hoelang zij dit nog pikt!

3. Onrealistische norm van 85% uitplaatsing bij Breed en Werkbedrijf bijna succesvol uit de plannen gehaald!
Met 12 stemmen voor en 10 tegen is ons amendement over de 85% uitplaatsingsnorm bij Breed afgestemd. Als Groen Links niet een totaal onbegrijpelijke draai had gemaakt was ons amendement aangenomen! Helaas. De grote druk op kwetsbare werknemers bij Breed door vast te houden aan deze output norm blijft dus bestaan. Wethouder Thijssen wilde zijn toezegging dat “het dagelijks bestuur het in de motie gevraagde al deed door uit te gaan van de meeste recente gegevens” niet vastleggen en trok zijn eerdere toezegging in. We zullen zien wat zijn belofte waard is als het dagelijks bestuur met zijn voorstellen komt. De toezegging staat. We komen hier zeker op terug en zullen dan weer een beroep doen op onze wispelturige raad!

4. Achterstand Statushouders en asielzoekers in Berg en Dal.
Blij zijn wij met de opstelling van het college in de lastige dossiers over het asielbeleid. Zowel wethouder Thijssen als Burgemeester Slinkman hebben de raad volledig, open en eerlijk geinformeerd over de laatste stand van zaken. Ook met betrekking tot hetzelfde vraagstuk bij onze buren In Kranenburg en Nijmegen. Wij zijn blij met de gedane toezeggingen. Zo zal de achterstand bij het toewijzen van woningen aan statushouders samen met Pluryn en Oosterpoort snel worden ingelopen en zal aan de provincie de bereidheid worden doorgegeven om kleinschalig opvang van asielzoekers tot een een maximum van 150 personen te realiseren.  Dit op de juiste schaal voor onze gemeente en met het oog op het maatschappelijke draagvlak. Dat ondersteunen wij van harte. Wij zijn ook verheugd over de mededeling dat er met onze buren goed en intensief wordt samengewerkt op dit lastige en maatschappelijk belangrijke terrein.

5. Komborden.
Het heilloze initiatief voorstel van Sociaal Groesbeek over de komborden (inhoudende het niet opnemen van de nieuwe gemeentenaam “Berg en dal” op de naamborden) is met de grootst mogelijke meerderheid naar de prullenmand verwezen. Geen woorden meer aan vuil maken dus.

En nu… op naar de begrotingsbehandeling op 5 november. De PvdA is er klaar voor. Constructief en op de inhoud blijven wij oppositie voeren!

Wordt vervolgd..

Uw fractievoorzitter,

fotografie: Henk Baron

Thieu Hoeken

(*) Meer informatie over de werking van het Carrousel leest u hier.