Vragen en aanbevelingen brandweer

Door Lesley Albers op 25 oktober 2017

In de afgelopen periode zijn wij met een delegatie van de PvdA Berg en Dal op bezoek geweest bij alle drie de brandweerkorpsen in onze gemeente Berg en Dal. Dit onder meer omdat wij de afgelopen jaren op diverse punten aandacht hebben gevraagd voor de brandveiligheid en brandweer in onze gemeente. We zijn aangeschoven bij de oefenavonden/vergaderingen en hebben gezien dat er een enorme betrokkenheid en inzet is bij deze vrijwilligers voor het maatschappelijk belang. Er gaat veel tijd zitten in het uitrukken en paraat staan, maar ook in het wekelijks (verplicht) oefenen en volgen van (verplichte) opleidingen. Tijdens deze gesprekken zijn diverse signalen naar voren gekomen, die wij op deze wijze alvast met u willen delen, in het vertrouwen dat dit op een goede wijze wordt opgepakt. U kunt onze opmerkingen/vragen zien als aanbevelingen/signalen en een verzoek om nadere informatie.

 1. Oude gemeentewerf te Beek-Ubbergen.
  We hebben gezien dat de (oude) gemeentewerf te Beek-Ubbergen grotendeels leeg staat. Het is zonde dat dit gebouw niet (volledig) wordt gebruikt.
  • Welke plannen heeft uw college met deze (oude) gemeentewerf (voor zover dit in eigendom is van de gemeente)? Wij zien hiervan graag binnenkort wat terug in de gemeenteraad.
  • Wij achten het van belang dat bij het gebruik van dit object in ieder geval een relatie blijft bestaan met gebruik van en door de hulpdiensten; kan dit verder worden uitgebreid?
 2. Aanrijtijd ambulance Millingen aan de Rijn.
  Samen met onze brandweermannen en -vrouwen (en andere inwoners) maken ook wij ons zorgen over de bereikbaarheid (aanrijtijd) voor de ambulancediensten ten aanzien van het gebied Millingen aan de Rijn. Dit is in de afgelopen jaren vaker een issue geweest. Het is goed dat nu ook de brandweer wordt ingezet bij reanimaties/AED. Er is een ambulancepost ingesteld te Beek, maar de signalen die wij krijgen is dat dit onvoldoende (in ieder geval: zeker niet altijd een) oplossing biedt. En eigenlijk zou dit ook niet (in deze mate) nodig moeten zijn om adequate en tijdige hulp te garanderen. Iedere inwoner van onze gemeente moet tijdig geholpen kunnen worden en wij merken dat men zich hierover (nog steeds) zorgen maakt. Vandaag zijn ook landelijke cijfers bekendgemaakt, waarin in 2016 de ambulance (landelijk) vaker te laat was bij spoedmeldingen dan het geval was in 2015. Daarom dan ook de vraag: hoe functioneert een en ander nu – anno 2017 – in onze gemeente en dan met name ten aanzien van het gebied Millingen aan de Rijn gezien de ligging? Wij verzoeken het college dringend om hiernaar te kijken en uiteraard spoedig zorg te dragen voor verbetering waar mogelijk.
 3. Aanwas vrijwilligers.
  De aanwas van nieuwe (brandweer)vrijwilligers is een punt van zorg. Wij vinden dat onze gemeente hierin het goede voorbeeld zou moeten geven. Daarom doen wij de volgende aanbevelingen.
  • In tegenstelling tot voorheen wordt voor de dagbezetting van de brandweer nog maar weinig gebruik gemaakt van het gemeentelijk personeel. Kunnen er meer medewerkers van de gemeente, zoals bijvoorbeeld buitendienstmedewerkers en/of boa’s, worden opgeleid en/of worden ingezet ten behoeve van de (dag)bezetting bij de brandweer?
  • Wij zouden graag zien dat onze gemeente en het Werkbedrijf samen met de Veiligheidsregio (pro)actief bekijken welke personen uit onze gemeente (werkzoekenden en starters) geschikt zouden kunnen zijn (of worden!) om de vrijwillige brandweer te versterken en hen hierin ook te ondersteunen. Dit ook in het kader van re-integratie naar de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de vorm van leerwerkplaatsen e.a. Dit kan wat ons betreft een win-win situatie zijn! (en dit geldt uiteraard uiteindelijk ook voor allerlei andere (vrijwilligers)organisaties!)
  • Wij bevelen aan een plan op te stellen waarin de gemeente samen met de Veiligheidsregio heeft nagedacht op welke wijze zij lokale werkgevers vaker en meer probeert te bewegen om mee te werken aan een betere dagbezetting bij de brandweer door inzet van hun personeel. Tot op heden lijkt dit toch achter te blijven.
 4. Flexibele bezetting.
  Wij onderschrijven dat de Veiligheidsregio, gezien de veelal beperkte bezetting met name in de dagsituatie, snel aan de slag zou moeten met een plan voor een meer flexibele bezetting, bijvoorbeeld de inzet van een TS-flex (bezetting met vier personen) of een Snel interventie voertuig bij bijvoorbeeld kleinere incidenten. Wij vragen de gemeente/portefeuillehouder dit punt te borgen naar de Veiligheidsregio toe, voor zover dit nog niet het geval is.

Naast bovenstaande punten kwamen er uiteraard nog andere dingen naar voren, maar de bovenstaande punten hebben voor ons op dit moment de prioriteit. We horen graag terug wat met onze opmerkingen/aanbevelingen wordt gedaan. We beseffen dat het een lastig onderwerp is, maar hopen dat op bovenstaande belangrijke punten toch spoedig vooruitgang wordt geboekt en dat onze signalen/ideeën daaraan bij kunnen dragen. Ten slotte vinden wij het ook belangrijk te benoemen dat korpsen tevredenheid uitspraken over de waardering en betrokkenheid bij de brandweer vanuit onze burgemeester.

Bij voorbaat dank voor de reactie en genomen acties!
Met vriendelijke groet,
Lesley Albers

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers