Vragen over Munitax

Door Thieu Hoeken op 31 januari 2018

Ons raadslid Thieu heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Januari 2018: onze inwoners hebben de Munitax aanslag weer ontvangen. In deze aanslag/brief wordt verwezen naar de gemeente (indien de aangegeven waarde niet klopt, eerst telefonisch contact met de gemeente). Om deze reden stellen wij u de navolgende – gezien het tijdsbestek, dringende! – vragen.

 1. De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde vast en maakt deze bekend op het aan-slagbiljet waarmee ook de aanslag Onroerendezaakbelasting (OZB) wordt opgelegd. De (bezwaar)procedure die hierbij wordt gehanteerd roept vragen op. Degene die een aanslag ontvangt, moet op verschillende manieren moeite doen om bezwaar te maken tegen deze brief/aanslag. Het gaat hier namelijk om twee beschikkingen/besluiten (de WOZ-waarde én de aanslag). Dat is te ondoorzichtig. Eerst de gemeente bellen, bezwaar maken tegen de aanslag en ook tegen het besluit van de gemeente. Daarnaast ook opschorting van de betaling aanvragen. Het risico bestaat dat hierdoor dingen mislopen, met alle gevolgen van dien voor onze inwoners. Daarbij is de termijn van zes weken erg kort.
  • Kunt u bekijken of dit in de toekomst anders kan?
  • Hoe wordt omgegaan met deze twee afzonderlijke procedures die toch nauw met elkaar samenhangen? (richting burger zoveel mogelijk 1-loket!)
 2. Wij krijgen signalen dat de peildatum 1-1-2017 niet goed wordt gehanteerd bij het bepalen van de waarde. Er worden verkoopcijfers meegenomen in de waardebepaling die na de waardepeildatum liggen. Woningen die zijn verkocht in bijvoorbeeld februari 2017, krijgen toch door deze verkoop een hogere waardebepaling toegekend. Dat is onterecht; de peildatum is immers 1 januari 2017 en een latere verkoop in 2017 mag niet worden meegenomen.
  • Kunt u ervoor zorgen dat de eigenaren bij wie dit het geval is hierover actief worden bericht, met een rectificatie van het besluit.
  • Ook lijken referentiepanden ieder jaar willekeurig te zijn. Is dat zo? Kunt u daarover een toelichting geven?
 3. Indien men online bezwaar indient tegen de aanslag krijgt men via de e-mail een bevestiging daarvan. Tot onze verbazing worden daar BSN-nummer en alle andere denkbare persoonsgegevens (van adres tot geboortedatum) onversleuteld verzonden.
  • Hoe kan dit? Is dit niet in strijd met privacywetgeving? Graag hiervoor met spoed de aandacht en aanpassing indien u het met ons eens bent (!).

Lokaal & Sociaal – Ja, Zeker !

Thieu Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken