Zeker zijn van een fijne duurzame buurt

De PvdA steunt mensen die in de verdrukking dreigen te komen. We willen dat de doorstroming op de woningmarkt verbetert en de wachtlijsten korter worden. Mensen die in onze gemeente willen blijven wonen moeten we daarvoor de mogelijkheden bieden.

De PvdA kiest voor een duurzame en groene toekomst. De gemeente moet zich – samen met de partners in de regio – proactief blijven inzetten voor een andere energiehuishouding. Het gaat daarbij om het overgaan van olie en gas op alternatieve bronnen. Wij willen stimuleren dat in de komende periode de daken, zowel bij particulieren als bij instellingen en bedrijven zonnepanelen en zonneboilers krijgen. We willen dat hier een eenvoudige subsidieregeling voor komt. We onderzoeken of hiervoor de Parkstadmethode een uitkomst biedt.

In het centrum van Groesbeek zijn nieuwe appartementencomplexen al voorzien van een koude- en warmteopslaginstallatie waarbij energie wordt opgeslagen in diepere aardlagen. Deze woningen zijn ook niet meer aangesloten op het gasnet. En dit willen we eigenlijk overal in onze gemeente zien waar nieuwe woningen gebouwd worden.

De komende jaren gaan we uit van de Woonvisie die in de afgelopen periode tot stand is gekomen door de samenwerking tussen Gemeente en woningbouwverenigingen Oosterpoort en Waardwonen. Maar we hebben ook oog voor nieuwe vormen van burgerinitiatief: bouwen in eigen beheer (CPO’s *) en bewoners coöperaties/genootschappen.

Recent landelijk beleid maakt heel veel onmogelijk en bedreigt ons concept van gemengde wijken. Wijken waarin verschillende groepen bij elkaar kunnen wonen omdat er woningen van verschillende prijsklassen worden gebouwd, huur- en koopwoningen. Het realiseren van ons principe van gemengde wijken wordt steeds moeilijker, dus zullen we daar harder aan trekken. Bij de jaarlijkse evaluatie zullen we het beleid daarop beoordelen.

Met name starters en ouderen met een klein pensioen dreigen de dupe te worden van de huidige ontwikkelingen op de markt. Starters op de koopmarkt en ouderen die een beroep willen en moeten doen op woningen met een midden huur van 720-1000 euro in de maand. Daar houden we rekening mee.

Ook de tekorten aan woningen voor mensen die wel behoorlijk wat zorg, maar nog geen verpleeghuiszorg behoeven zal, onze aandacht krijgen. Daar waarin tekorten voordoen kunnen we in deze Woonvisie jaarlijks onze plannen bijstellen, zodat we tijdig kunnen sturen.

Daarom:

  • Willen wij dat bij de gemeentelijke bouwplannen jaarlijks bijgestuurd worden waar woningtekorten dreigen.
  • Blijft het principe van gemengde wijken uitgangspunt van ons beleid en van ons bouwen en wordt eventueel gemeentegrond daarvoor goedkoper ingezet.
  • Gaan we uit van de stelregel om per wijk ⅓ koopwoningen, ⅓ middeldure (€700-1000) huurwoningen en ⅓ sociale woningen te bouwen.
  • Dwingt het principe van gemengde wijken ook tot een gericht toewijzingsbeleid.
  • Worden vluchtelingen en statushouders verspreid over onze gemeente gehuisvest.
  • Worden burgerinitiatieven met betrekking tot wonen (CPO’s, ‘genootschappen’) ondersteund bij ontwikkeling en aanvraag provinciale subsidie.
  • Onderzoeken we de beste manier van verduurzaming, bijvoorbeeld de Parkstad methode **), zoals momenteel wordt toegepast in Heumen en Mook.
  • Sluiten we nieuwbouw niet meer aan op gas.
  • Worden ook hier de nieuwe energiecoöperaties actief ondersteund.
  • Werken we samen met onze buurgemeenten in Duitsland om zelf energie te kunnen opwekken.

*) CPO = Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
**) Parkstad methode: energiebedrijven investeren in verduurzaming