Zeker zijn van goed onderwijs

Het onderwijsbeleid wordt voornamelijk landelijk gemaakt. Veel hebben we daar niet over te zeggen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat onze scholen hun werk, ingebed in de lokale samenleving, zo goed mogelijk kunnen doen. De bestaande scholen maar ook de nieuwe die we vorig jaar een kans hebben gegeven.

Samen met alle scholen willen we het leef- en opvoedingsklimaat voor onze jeugd zo optimaal mogelijk maken. Uitval uit het onderwijs is helaas de grootste garantie voor mislukking later, met zeer hoge kosten voor de belastingbetaler! Investeren in het voorkomen daarvan betaalt zich dubbel en dwars terug. De PvdA staat voor de eerlijke verdeling van kennis!

Daarom:

  • Zullen wij daar dus op blijven inzetten.
  • Investeren wij maximaal in het tegengaan van schooluitval, samen met de onderwijsinspectie.
  • Verstevigen we de (terug)koppeling tussen sociale teams en de zorgteams op scholen.
  • Koppelen we onze (sport)verenigingen zoveel mogelijk aan scholen.
  • Betrekken we de scholen zoveel als mogelijk bij de samenleving.
  • Zetten we maximaal in op de Doe Mee regeling, Uniek Sporten en het Kindpakket.
  • Willen we daarbij ook via een verbeterde vervoersregeling om deze faciliteiten maximaal bereikbaar maken. Zeker voor die gezinnen waar de financiële basis zwak is.