Zeker zijn van inkomen en goed sociaal beleid

De ongelijkheid in ons land neemt helaas toe. Daar zijn we niet blij mee. Die werkelijkheid vreet aan de beginselen van de PvdA. De gemeente kan daar via eigen inkomensbeleid niets aan doen. Dat wordt landelijk bepaald.

Werk

Werk is nog steeds de belangrijkste motor voor meedoen. Het Werkbedrijf ondersteunt werkloze inwoners om werk te vinden. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan en daar gaan we mee door.

Werk zorgt voor veel meer inkomen. Werk verbetert welzijn. Werk emancipeert. Omdat de arbeidsparticipatie in Berg en Dal nogal laag is, zullen we blijvend extra moeten investeren in ons erg succesvolle “Berg en Dal Werkt”.

De PvdA wil de bezuinigingen op deze post door het huidige college terugdraaien.

Het spreekt vanzelf dat de lokale en regionale versterking van onze economie daarom ook onze prioriteit heeft.

Daarom:

 • Zorgen dat Berg en Dal Werkt wordt gecontinueerd en versterkt.
 • Willen we dat de gemeente het voorbeeld geeft met zoveel mogelijk vaste arbeidscontracten.
 • Investeren we in de lokale economie: in de ontwikkeling van het Reomie-terrein, de werf Bodewes in Millingen, in onze zorg en ons toerisme.
 • Nemen we onze ondernemers nog actiever mee in alle aanbestedingen.
 • Versterken we onze dorpskernen als (toeristische) verblijfscentra.
 • Intensiveren we de contacten met onze Duitse zustergemeenten.

Armoedebestrijding

Daarnaast verzachten we lokaal de pijn via ons armoede- en minimabeleid. Onze belangrijkste inzet daarbij is om de inwoners dat te geven wat ze nodig hebben om verder te komen: maatwerk. We willen niet dat mensen vastlopen in de wirwar van regelingen die de laatste jaren zijn opgetuigd.

Dit willen we samen doen met de ambtenaren en organisaties die in het sociale domein actief zijn. Te beginnen bij de vier sociale teams, waarbij de uitvoerend ambtenaren alle gereedschappen kunnen toepassen die nodig zijn om dit te verwezenlijken.
De PvdA maakt daarbij geen onderscheid tussen jong en oud, nieuwkomer of geboren en getogen in Berg en Dal.

Daarom:

 • Gaan we al het mogelijke doen om de schotten tussen al onze regelingen weg te halen.
 • Willen we onze ambtenaren permanent coachen en scholen om zich te verbeteren.
 • Gaan we het gemeentelijk apparaat permanent monitoren op effectiviteit (Rapport Benchmark).
 • Gaan we de communicatie met onze burgers over al onze regelingen vereenvoudigen en verbeteren.
 • Gaan we altijd uit van een integrale aanpak bij probleemgevallen.
 • Voegen we het Kindpakket toe aan de Doe Mee regeling, en verruimen daarmee de voorzieningen voor onze kwetsbare gezinnen en kinderen.
 • Nemen we de regie bij de inburgering en integratie van onze statushouders: bij het leren van het Nederlands, bij het meedoen aan onze ingewikkelde samenleving, bij het zoeken van (tijdelijk, vrijwilligers) werk.
 • Investeren we in flexibel en betaalbaar openbaar vervoer.
 • Monitoren we de stapeling van eigen bijdragen en treden we op als die te hoog oplopen samen met de verschillende belangenorganisaties.

Participatie

Daar staat tegenover dat onze burgers op een reële manier zullen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. We moeten er echter voor waken dat we die zelfredzaamheid niet onder- of overschatten. Alle creatieve middelen die ons ter beschikking staan zetten we daarbij in. Werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, participatiebanen of tegenprestaties zijn bedoeld om de kansen op ontwikkeling te vergroten en niet om mensen bezig te houden. We benaderen het lokale bedrijfsleven en onze verenigingen daarvoor voortdurend actief.

Daarom:

 • Voeren we de tegenprestatie alleen maar uit als deze bijdraagt aan participatie, aan meedoen.

Statushouders

Dit geldt ook voor onze nieuwkomers. Ook zij zullen op maat en realistisch wegwijs gemaakt worden in onze ingewikkelde samenleving. De PvdA wil hen voorzien van alles dat ze daarvoor nodig hebben. Liefst met een strakke, herkenbare regie vanuit onze gemeentelijke organisatie. Niet pappen en nathouden maar aanpakken. Te beginnen bij taal en bij werk. Meedoen. Iedereen. Dat is inburgering.

Daarom:

 • Neemt de gemeente de regie over de inburgering van onze statushouders.
 • Staat het leren van het Nederlands voorop.
 • Worden onze verenigingen ondersteund bij het opnemen van de nieuwe Nederlanders bij hun activiteiten.
 • Hoort ook zwemonderwijs daarbij. De belemmeringen hiervoor (o.a. vervoer) worden weggenomen.

Schuldhulpverlening

Ongeveer 1.900 mensen in onze gemeente hebben te maken met ernstige schulden. En daar komen steeds nieuwe mensen bij. Om deze problematiek aan te pakken, en waar mogelijk voor te zijn, willen we twee doelen bereiken: preventie en een snellere inschakeling van schuldhulpverlening.

Daarom:

 • Moet de toegang tot schuldhulpverlening worden versneld.
 • Is de schuldhulpverlening altijd onderdeel van een integrale aanpak.
 • Worden vrijwilligersorganisaties ondersteund die mensen met schulden begeleiden.