Zeker zijn van goede zorg

De PvdA wil de inwoners van de gemeente Berg en Dal weer zo veel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij, overeenkomstig de uitgangspunten van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.

Vertrouwen

Inwoners willen niet meer naar verschillende loketten met hun (hulp)vragen, maar naar één loket. De gemeente Berg en Dal heeft hier de afgelopen jaren al flinke stappen in gezet door de oprichting van de verschillende sociale wijkteams. Een ontwikkeling die wij zeer toejuichen. (Hulp)vragen op het gebied van zorg en welzijn, jeugdhulpverlening en werk en inkomen hangen in de praktijk nog weleens samen. Daarom is het van belang dat de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet als het ware als één wordt gezien.

Daarom:

 • Willen we af van alle overtollige bureaucratie; inwoners moeten niet telkens hun verhaal opnieuw hoeven te vertellen. En medewerkers moeten veel meer bewegingsruimte krijgen om samen met de inwoners naar oplossingen te zoeken.
 • Staat het behalen van de doelen centraal en niet het streng uitvoeren van regels of de bureaucratie. Wij durven hierin inwoners en medewerkers van het Sociaal Team meer eigen verantwoordelijkheid te geven.
 • Het gaat er uiteindelijk om dat een inwoner geholpen is.

Innovatie door samenwerking

Om inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking betere kansen te bieden om zo zelfredzaam als mogelijk te laten leven en zo veel mogelijk deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij is samenwerking nodig.

Wij willen daarom samenwerking versterken tussen en met overheden, bedrijven, welzijns- en zorgorganisaties, belangenorganisaties en natuurlijk de inwoners zelf. Op die manier hopen we vernieuwende oplossingen te bieden.

Nieuwe, slimme oplossingen kunnen rekenen op een subsidie. Voor het beste idee willen wij een jaarlijks uit te reiken Sociale Innovatieprijs in het leven roepen.

Daarom:

 • Jaarlijkse Sociale Innovatieprijs van €15.000.–

Mantelzorg

Mantelzorgers worden steeds belangrijker in onze samenleving. Steeds meer wordt er een beroep op hen gedaan. Er is vaak sprake van overbelasting van de mantelzorger. En we weten ook dat mantelzorgers vaak in stilte lijden. Wij maken ons hierover zorgen. Daarom moet de toegang tot ondersteuning voor mantelzorgers verbeterd worden.

Daarom:

 • Willen we meer bekendheid van de sociale teams en hun aanbod voor mantelzorgers.
 • Willen we dat mantelzorgers beter gezien en gehoord worden tijdens bijvoorbeeld keukentafelgesprekken.
 • Willen we mantelzorgers helpen om hulp durven te vragen. Ondersteuning aan mantelzorgers moet verbeterd/uitgebreid en ruimhartiger worden.
 • Maatwerk is het uitgangspunt. Zet bijvoorbeeld meer huishoudelijke ondersteuning in, bij mantelzorgers die zwaarbelast zijn.
 • Mantelzorgers die meer dan 24 uur per week voor iemand zorgen en daarvoor (reis)kosten moeten maken, moeten daarvoor een kleine jaarlijkse bijdrage in de kosten krijgen.
 • Breng mantelzorgers meer met elkaar in contact, om ervaringen te kunnen delen en voor ontspanning.

Jeugdzorg

In de jeugdzorg zijn nog steeds wachtlijsten. Het is daarom onze ambitie om de wachtlijsten voor 2019 volledig weg te werken. Daar maken we extra budget voor vrij.

Daarnaast willen we samen met de diverse hulpverlenende organisaties op zoek gaan naar structurele oplossingen. Het doel is dat een jongere binnen vier weken de benodigde hulp krijgt.

Daarom:

 • Werken wij de wachtlijsten voor 2019 weg.
 • Willen wij intensievere samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende organisaties.
 • Hebben jongeren en hun familie zoveel mogelijk de regie. En worden ze goed geïnformeerd en ondersteund bij het nemen van beslissingen.
 • Is er zoveel als mogelijk sprake van vaste hulpverleners.
 • Willen wij dat het hulpverleningsplan continuïteit, samenhang en resultaten garandeert. De effectiviteit van de zorg wordt hierop getoetst.

Meedoen!

De PvdA is van mening dat iedereen de kans moet hebben om mee te doen aan de maatschappij. Helaas is dit voor niet voor iedereen mogelijk. Bijvoorbeeld kinderen van mensen met een zeer laag inkomen hebben beduidend minder mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Deze groepen hebben het steeds moeilijker in onze maatschappij.

Daarom:

 • Willen wij een ruimhartiger inzet van regelingen als het Kindpakket en de Doe Mee-regeling.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is voor veel mensen met een beperking, vooral ouderen, een probleem. Het Sociale Team moet hier aandacht voor hebben.

Daarom:

 • Willen we inloopplaatsen, buurtsoepies en andere ontmoetingsinitiatieven, zoals een hobby-werkplaats blijven stimuleren.