12 december 2016

Bijdrage aan de Algemene Beschouwingen 2016- Begroting 2017 (datum: 3-11-2016)

Op 3 november 2016 heeft namens de PvdA Berg en Dal fractievoorzitter Thieu Hoeken tijdens het begrotingsdebat het college en de overige raadsleden van de gemeente toegesproken. Hieronder kunt u het verhaal van de PvdA-fractie nog teruglezen.

Algemene beschouwingen 2016     Begroting 2017

Datum 3-11-2016. Door: fractievoorzitter Thieu Hoeken.

Zie ook: https://bergendal.raadsinformatie.nl/vergadering/319991/Gemeenteraad%2003-11-2016?

Voorzitter, collega’s, ambtenaren, kijkers en luisteraars en andere aanwezigen,

“Er zit echt dynamiek in de organisatie’ zei laatst een van de ambtenaren tegen me. Zo’n constatering stemt blij en optimistisch voor de toekomst.

De harmonisaties zijn dan ook grotendeels achter de rug. Daar is hard aan gewerkt, waarvoor grote dank.

We kunnen nu aan de slag met nieuw, eigen Berg en Dals beleid. Op alle gebieden. Veel beleidsnota’s staan al op de rol. En dan is het plezierig dat we er financieel goed voor staan en er dynamiek in de organisatie zit. Rede tot tevredenheid dus.

Maar er is ook verbazing over het tekort van de kadernota en het redelijk plotselinge overschot nu. Hopelijk overkomt eenzelfde wonder onze partij aanstaande maart!

Dynamiek spat ook af van deze eerste digitale begroting 2017. De afdeling verdient hiervoor een groot compliment, omdat de raadsinitiatieven m.b.t. de begroting meteen voortvarend zijn opgepakt en uitgewerkt.

Maar de vorm moet ons niet zelfvoldaan achterover doen leunen. We zijn er nl. nog lang niet. Een echte transparante, evalueerbare begroting waarbij de raad in een oogopslag, per programma de ambitie en het resultaat kan evalueren ligt nu niet voor, nog niet!

Moeilijk valt uit deze begroting op te maken waar het college nu wel of niet succesvol is geweest het afgelopen jaar en heel moeilijk wat het college nu precies gaat aanpakken het komende jaar. Nog steeds staat het vol voornemens, wensen, voorbeelden, meer, beter terwijl onduidelijk blijft wat, wanneer, hoe en voor hoeveel meer of minder geld de zaken gaan worden aangepakt! Nog steeds geen boter bij de vis!

Nog steeds ook geen invulling van de manier waarop de participatie en de grotere eigen verantwoordelijkheid van de burger in beleid wordt omgezet en gefaciliteerd. Te gemakkelijk gaat het college ervan uit dat dat vanzelf gaat en tot stand komt zonder, inzet en facilitering door het politiek bestuurlijk apparaat. Participatie is in de opvatting van de Partij van de Arbeid meer dan bijvoorbeeld het kostenbesparende zelfdoen in de openbare ruimte omdat round-up is verboden! Bij de programma’s komen we daarop terug.

Zoals altijd zullen we, ook als oppositie partij, de begroting beoordelen op basis van onze eigen uitgangspunten: recht op een fatsoenlijk bestaan, solidariteit en saamhorigheid, nabij bestuur, selectieve, duurzame groei, vrijheid als recht en gemeenschapsvorming zonder paternalisme.

De programma’s

De helft van ons budget gaat terecht naar het programma I Inwoner. Speerpunt van collegebeleid is hier “een betere communicatie en het beter bekend maken van bestaande regels en regelingen”. Dat juist de stapeling van onze regelingen, subsidies en verordeningen het armoedebeleid van onze gemeente niet erg klantvriendelijk maakt heeft geen prioriteit. Dat kan echt beter.

Onze fractie ziet de oplossing in ontschotting en het realiseren van maatwerk. Maatwerk wordt vaak genoemd, maar nergens krijgt het echt handen en voeten. Maatwerk is voor ons uitgangpunt bij welke ondersteuning door de gemeente dan ook. Ondersteuning dient de client verder te helpen. Niet afhankelijk te maken, te betuttelen en de schaamte verder te vergroten. Maatwerk met een grote autonomie vooraan in het proces, bij de professional: bij de sociale teams en de uitvoerende ambtenaren. Voor mensen in de bijstand, statushouders, kinderen, ouderen, en jongeren in de knel, voor mensen met een stapeling van eigen bijdragen of schulden, kortom voor iedereen die een steuntje in de rug goed kan gebruiken. De bestaande regelingen zijn wat ons betreft aan dat maatwerk ondergeschikt. De op handen zijnde beleidsnota Armoedebeleid zullen we daarop beoordelen.

Werken aan preventie is daar ook een onderdeel van. Het kennen van onze mensen is en blijft nl. essentieel. Een permanente evaluatie van het functioneren van de sociale teams op effectiviteit, eigen ontwikkeling en kennis natuurlijk ook. Werk (in deeltijd, met behoud van uitkering, als tegenprestatie of als vrijwilliger), is voor de Partij van de Arbeid van het allergrootste belang voor meedoen. Zeker in onze gemeente waar de deelname aan het arbeidsproces zorgelijk lager is dan landelijk en regionaal. Onze mensen verdienen hier onze extra inzet!

Het college streeft ernaar dat het uitstroompercentage uit de SW van de huidige 59% wordt verhoogd naar 75%. Dit hoewel een realistische inschatting van 70% als hoogst haalbaar wordt gezien.

* Hoe denkt het college die 75% te gaan bereiken? en hoeveel mag deze extra inspanning kosten?

* Met betrekking tot onze statushouders zouden we graag willen weten:

*hoeveel er dat nu zijn?

*hoeveel er het volgende jaar komen?

*hoe ziet het college de activiteiten van vluchtelingenwerk, het werkbedrijf, onze verenigingen en Forte Welzijn m.b.t. hun meedoen en wat is hiervoor het budget?

 

Programma 2 Onze Buurt.

Veilig bereikbaar, leefbaar, veilig naar school etc. Maar zo concreet als de speeltuinen in dit programma worden benaderd wordt dit programma verder nergens.

Meer activiteiten aanbod, een beter gebruik van accommodaties wil dit college, maar wat is meer en wat is beter en hoe wordt dat concreet bereikt?

De Partij van de Arbeid dient hiervoor een

* motie in. Wij willen maximaal 50.000 euro om opbouwwerk op afroep mogelijk te maken in onze gemeenschapshuizen met zoveel mogelijk ruimte voor het college om dit te realiseren met een drieledig doel:

– Ontlasting van stichtingsbesturen

– Smeerolie voor alle deelnemende clubs in de verschillende gemeenschapshuizen.

– Bemiddeling bij het zoeken van geschikt personeel (liefst met achterstand tot de arbeidsmarkt)voor de bemensing van de gemeenschapshuizen.

uit de pot Nieuw Beleid

Het college wil ook een studie naar het fietspad Ooij – Erlecom, maar wat doen we met de fietspaden naar Molenhoek, of van de Biesseltsebaan?

* Groen Links heeft hier al/gaat hier over het een en ander ook namens ons vertellen.

De leefbaarheid van onze kernen is ook gebaat met de invulling van ons verkeerscirculatieplan en de keuzes die daarbij worden gemaakt.

*Welke concrete maatregelen worden er genomen om bijvoorbeeld de dorpskernen, met name Groesbeek, autoluw te maken, het parkeerbeleid te actualiseren. We zijn benieuwd naar de discussie daarover in de raad van November.

Verder willen we natuurlijk net als het college de voortgang monitoren van onze eigen afvalverwerking. Halen we de 70 kg restafval in de hele gemeente?

* hoe gaan we dit monitoren? Hoeveel maatwerk gaan we hier realiseren.

Dit ook gezien de reacties op ons geharmoniseerde beleid tot nu toe?

 

Programma Onze Gemeente

Een van de belangrijkste opgaven de komende tijd is ons eigen beleid t.a.v. wonen. De woningmarkt staat geweldig onder druk. Er is een tekort aan betaalbare woningen voor met name starters, statushouders, ouderen met een klein pensioen en alleenstaanden. De geactualiseerde prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen laten op zich wachten.

*Wat concreet zijn op dit terrein de plannen van het college? Hoe staat de gemeente er voor?

* Blijven de woningbouwverenigingen hun sociaal-maatschappelijke brede taak uitoefenen?

* Wij zouden het stoplichtmodel op basis van de provinciale afspraken nog eens de revue willen laten passeren en samen met het college een inventarisatie maken van het totale bouwprogramma.

* Hoe staat het met Penders in de Ooij?

Ook zouden we samen met het college de hele winkelvoorraad en het beleid t.a.v winkelcentra en de leegstand en concurrentiepositie van ons MKB eens onder de loep willen nemen niet alleen vanuit het perspectief van het MKB, maar ook vanuit dat van de klant en inwoner. Het klantengedrag verandert nl. sneller dan dat van de winkelier.

We zullen dat bij de discussie over de economische visie dan ook zeker inbrengen.

*Hoe ziet het college de eigen rol daar concreet in?

*Betekent de college inzet op “iedereen werkt naar vermogen” dat het college ook inzet om de experimenteerruimte die staatssecretaris Kleinsma heeft gelaten om te experimenteren met werken naast een uitkering ook omarmt?

* De partij van de Arbeid is zoals bekend geinteresseerd in de vervolgstappen van college en raad op elk initiatief m.b.t. de gerichte toeleiding naar werk.

Ook voor ons toerisme wachten we op de definitieve beleidsnota. Met voldoening constateert onze fractie dat ons gezondheidstoerisme gemeengoed is geworden en onderdeel is geworden van ons gemeentelijke beleid. We benadrukken nogmaals dat we ernaar moeten streven een duidelijke visie te ontwikkelen op welke toerist we graag in Berg en Dal willen ontvangen. Voor ons moet dat de onthaastende burger zijn die hier komt om actief te ontspannen in ons geweldige landschap. De sportief actieve, bourgondische cultuur- en levensgenieter die zich makkelijk kan verplaatsen in onze activerende regionale infrastructuur. Dat moeten we actief aan de man brengen samen met ons, gastvrije, dienstbare en kwalitatief hoogstaande MKB. Met name vragen we ook hier aandacht voor social return of maatschappelijk verantwoord ondernemen, zodat ook meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in deze sector kunnen meedoen.

Om die uitstraling ook te kunnen garanderen zullen we onze rol in de regio, na Nijmegen met Wychen de grootste gemeente, ook moeten nemen. Ook over de grenzen. Kreis Kleve moeten we in onze economische en toeristische visie nadrukkelijk meenemen, wat betreft de infrastructuur, maar ook wat betreft ons economische investeringsagenda. Doortrekken fietspad, de evt. spoorverbinding, grensoverschreidende arbeid. etc. Daarnaast zouden we met onze Duitse buren plannen m.b.t een meer duurzame energievoorziening kunnen oppakken zodat we concreet in internationale energiecooperaties bijv. onze energievoorziening ter hand kunnen nemen en dus daadwerkelijk toekomen aan de realisatie van een milieu neutrale gemeente in 2050!

*We ondersteunen daarom de algemene motie van Groen Links.

Met enige spanning zien wij uit naar de discussies over handhaving en de APV in de raad .

Dit mede gezien het zeer intensieve traject m.b.t. het gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid in onze zorgcentra.

Het college heeft gelukkig voortvarend haar verantwoordelijkheid genomen toen bleek dat er achterstanden en lacunes waren.

Ten aanzien van de bereikbaarheid en de tevredenheid over de dienstverlening hebben wij een motie:

* motie digitaal melden app.

 

Ons Geld

Zoals gezegd: financieel staan we er goed voor desondanks is de fin. ruimte voor beleid erg beperkt. 200.000 voor nieuw beleid is prima. Deze post zal echter snel op zijn. Vandaar dat we over die beperkte ruimte nog eens moeten spreken nu de meeste beleidsnota’s nog moeten worden behandeld.

* Hoe ziet het college dit met het oog op de reserves?

Niets over de balk smijten, maar prudent kiezen voor duurzame, solidaire en rechtvaardige verdeling van lusten en lasten.

Ook in Berg en Dal de zwaarste lasten op de sterkste schouders.