Door op 16 juli 2015

Kadernota: bijdrage PvdA fractie

Kadernota: bijdrage PvdA fractie

Wij realiseren ons dat veel in de jaarrekening terugkijken is naar een bijzonder begrotingsjaar: veel oude zaken, oude besluiten van andere raden. Die verdienen respect. Daar komt de fractie van de Partij van de Arbeid niet op terug. Dus respecteren wij ook de daarbij behorende (doorlopende) kostenplaatjes voor de huidige begroting.

Dat geldt ook voor de besluiten van de stuurgroep uit diezelfde tijd. De verschillende afdelingen financiën voor hun vele werk, waarvoor dank, verdienen dat respect ook.

Tot zover het verleden.

Maar bij de kijk op de toekomst van het huidige college daarentegen houdt het respect op, want daar wreekt zich, het wordt een saai verhaal, het ontbreken van een uitvoeringsakkoord/collegeakkoord van het college. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft daar tot vervelens toe op gewezen.

Nog pijnlijker: het ontbreekt aan ook maar een begin van een meerjarenvisie op de financiën en het wegwerken van het nu ontstane en allang voorziene meerjaren tekort.

“Het programma Groesbeek 2015-2018 is nog niet volledig verwerkt “ .. heet dat vergoelijkend in dat in deze nietszeggende nota …

Dit ondanks herhaalde, geruststellende toezeggingen en bezweringen van de voormalig formateur van het CDA. Zijn humeur en dat van de GVP wethouder die met zoveel tentakels in het college zit is er merkbaar niet beter op geworden. De irritaties over en weer daarover worden pijnlijk en soms gênant voelbaar.

DEZE VISIELOOSHEID leidt tot warrige agenda’s, tot chaotische debatten en op termijn zeker tot een onbestuurbare gemeente…. Het leidt ook tot ad hoc beslissingen of ad hoc initiatieven nu, on der het mom van “harmonisatie” bijvoorbeeld die het karakter hebben van beleidsombuigingen. Deze onttrekken zich echter wel aan het oordeel van de raad, maar leiden tot onzekerheid en ergernissen bij het maatschappelijk middenveld. Ook op het gevoelige terrein van de zorg!!! De raad staat buitenspel!

En dit terwijl in de raad door het CDA met name de mantra van “de raad is aan zet” met enige regelmaat wordt gebezigd!

Hier zit de Partij van de Arbeid niet op te wachten. Zeker niet in een tijd waarin de gemeente met steeds meer verantwoordelijkheden en dus ook kansen en risico’s voor de bevolking te doen heeft. Terwijl tegelijkertijd het winnen van vertrouwen van de kiezer zo pontificaal met de mond wordt beleden!!

1 . Wanneer kunnen wij het collegeprogramma nu eindelijk verwachten???

Wij zien dit met lede ogen, en toenemende ongerustheid aan.

Wij nemen deze kadernota dan ook voor kennisgeving aan maar zullen er onze steun aan onthouden.

Het gevolg van e.e.a. is dat door dit college regelmatig voorstellen gedaan worden met minderheidsstandpunten van niet de minsten. Ook op cruciale dossiers. Elke overtuigingskracht, en eventuele integraliteit wordt zo aan de voorstellen ontnomen. Met alle gevolgen van dien. De raad moet dan maar, met dualisme als excuus, komen tot een gedragen besluit. En dan gaat het over belangrijke, langlopende projecten met gevolgen voor bijvoorbeeld milieu, zorg en de gemeentefinanciën.

De Partij van de Arbeid vindt dit onwenselijk, onverantwoord en op den duur gevaarlijk! Het gevolg is dat in een raad met 11 partijen bijna geen enkel voorstel ongeschonden de eindstreep haalt!! Vaak juist door de opstelling van de coalitiepartijen! Terwijl juist overtuigingskracht en daardoor daadkracht nodig is. Ik herhaal het nog maar eens!

Een ideaal uitgangspunt voor een oppositiepartij zult u zeggen. Ja dat wel zo zitten wij niet in elkaar: nogmaals wij zien het met ledeogen aan! En….. huilen in stilte.

Concreet nu over de voorstellen, die wel worden gedaan.

Het college stelt voor een gedeelte van het overschot van het afgelopen jaar 2,7 miljoen, in de exploitatie te stoppen. Jaarlijks wordt 675.000 uit het voordelige rekeningsaldo als baat aan de exploitatie toegevoegd om zo te komen tot een “structurele baat”. Hier heeft de raad inmiddels voor gekozen. Voor ons onbegrijpelijk. Omdat deze werkwijze de zaken gunstiger voorstelt dan ze zijn. De werkelijkheid vertekent.

Stiekem gaat het college ervan uit dat een positief rekenresultaat een structureel gegeven is, terwijl duidelijk is dat hier niet van kan worden uitgegaan. En erger nog dat zou moeten worden voorkomen uit een zindelijk begrotingsbeleid. Zeker niet in een tijd waarin veel

Misschien dat op deze manier ontransparant en inconsequent invulling gegeven wordt aan het inlossen van verkiezingsbeloften. Wie zal het zeggen?

De Partij van de Arbeid gaat liever uit van de echte reële, harde cijfers. Ook als een hoger structureel tekort laten zien. Mede o.a. door de uitgangspunten die door de stuurgroep zijn gehanteerd tijdens de herindelingsonderhandelingen: de laagste belastingen en de hoogste subsidies.

Om te komen tot een integrale aanpak en duidelijke keuzes wil de Partij van de Arbeid in september bij de najaarsnota de gevolgen zien van :

  • de reële kosten van de Verbindingsweg;
  • de stand van zaken bij Breed als de geïntegreerde begroting van het Werkbedrijf aan de orde is en het boekenonderzoek openbaar geworden is,;
  • de ontwikkelingen m.b.t .de transities, het doelgroepenvervoer en de gevolgen ervan voor onze begroting;
  • ook willen wij dat de raad op de hoogte gehouden wordt over de inhoudelijke integrale aanpak (de kaders) van WMO gerelateerde zaken en de participatie wet en het hele aanbestedingstraject van zorg tot en met participatiewet;
  • ook de ontwikkelingen ten aanzien van de vennootschapsbelasting plicht;
  • wij willen meer controle en financiële sturing op al onze gemeenschappelijke regelingen;
  • verder willen we dat duidelijk wordt wat de (financiële) inzet wordt bij landschap, recreatie en toerisme.

Dit alles zodat we later bij de debatten over de nieuwe begroting conclusies kunnen trekken uit feiten en keuzes kunnen maken op basis van duidelijke uitgangspunten. Om af te zijn van de huidige ad hoc benadering die geen of te weinig recht doet aan de kade stellende rol van de raad.

2. Heeft de wethouder andere oplossingen voor het begrotingstekort dan de “stofkam” methode? Wat als die stofkam nog onvoldoende oplevert?