Vergroening in Berg en Dal, nu met antwoorden

16 september 2019

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie op 18 juni j.l. aan de orde gesteld bij het college.
Hieronder zijn de antwoorden van 16 september j.l. verwerkt.

Schriftelijke politieke vragen over Vergroening in Berg en Dal

1. Vergroening van eigen tuinen

Steeds vaker is sprake van enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grond-waterstanden. Alle beetjes helpen daarbij, waaronder groenere daken en meer tuinen zonder tegels. Recent werd – op de druk bezochte inwonersbijeenkomst over de wateroverlast in de Breedeweg – duidelijk gemaakt dat het goed is als men zo veel mogelijk het groen terugbrengt in de eigen tuinen en opritten. Alleen al in verband met wateropname en vermindering van de druk op ons riool. Minder steen in de strijd tegen wateroverlast aldus!

Onze vragen:

 • Vraag: Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor onze inwoners, eigenaren en huurders, om de tuin te vergroenen?
  Antwoord : In onze gemeente kennen wij (nog) geen subsidiemogelijkheden hiervoor. In de Regionale Adaptatie Strategie (Zie Informatienota en bijlage op agenda raadsvergadering van 25 april 2019.) geven wij aan met de regio aan de slag te gaan en samen te werken aan een effectieve aanpak van klimaatadaptatie. Dit hebben wij ook onderschreven met de ondertekening van het Manifest op 12 juni 2019. De RAS en het Manifest zijn beide bijgevoegd. Tijdens de bewonersavond in Breedeweg op 27 mei 2019 is hieraan gerefereerd.
  Tot 2015 kenden wij overigens in de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn een subsidie van € 1.000 voor het afkoppelen van hemelwater van woningen en tuinver- hardingen. De kosten per woning werden in 2011 geraamd op € 1.000 tot € 1.500. Daar is precies één keer gebruik van gemaakt.
  De kosten voor subsidie zijn hoog. Wanneer 50% van de plusminus 10.000 grondgebonden woningen in Berg en Dal afgekoppeld worden en regenwater geïnfiltreerd, dan zullen we 5.000 tuintjes moeten subsidiëren. Stel € 1.000/tuin, dan zijn de kosten hiervoor ± 5 miljoen euro.
 • Vraag: Wij zouden graag zien dat men pro-actief wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van subsidie voor het vergroenen van de tuin, daarmee ook rekeninghoudend met huurwoningen en de woningcorporaties. Hoe gaat u onze inwoners informeren en bewegen hiervan ook gebruik te maken?
  Antwoord : Zoals u al tijdens de bewonersbijeenkomst in Breedeweg heeft kunnen horen, zijn wij in het kader van de wateroverlast al gestart met het bewustwordingsproces van onze bewoners. Zij kunnen bijdragen aan het verminderen van wateroverlast voor andere dorpsbewoners. De bewoners van Breedeweg (en anderen die zich aangemeld hebben) ontvangen periodiek een nieuwsbrief “Aanpak Wateroverlast Breedeweg”, waarin wij aangeven wat er al in het verleden gedaan is, waar we mee bezig zijn en een tip “wat kunt u zelf doen?” Op 12 juni j.l. hebben wij de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) ondertekend. Hier willen wij samen met onze buurgemeenten en andere maatschappelijke organisaties de maatregelen onderzoeken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Wij kiezen samen voor een regionale aanpak. Daarnaast bekijken we wat we lokaal gaan doen. Subsidie verstrekken zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar ook andere stimuleringsmogelijkheden worden overwogen. Van belang is welk effect per maatregel behaald kan worden.
 • Vraag: Is Operatie Steenbreek iets voor onze gemeente om bij aan te sluiten? Waarom wel, niet? Diverse gemeenten doen hieraan al mee.
  Zie: https://www.operatiesteenbreek.nl/
  In bijvoorbeeld de gemeente Rheden zijn een aan-tal projecten uitgevoerd in samenwerking met de bewoners. Daarnaast zijn studenten in de wijken bewoners gaan informeren over het aanbod en het nut van meer groen.
  Antwoord : Wij hebben ons nog niet aangesloten bij dit programma. In het kader van oplossingen voor wateroverlast en hittestress is dit wel een mogelijkheid die wij overwegen. Deze is ook genoemd in de RAS. Vanuit afdeling communicatie is inmiddels contact gelegd met “De Bastei” in Nijmegen, zodat we samen kunnen verkennen hoe kansrijk aansluiten bij Operatie Steenbreek is voor onze gemeente. Deze en andere acties, die wij naar aanleiding van de RAS gaan oppakken, worden momenteel uitgewerkt. Wij informeren de raad daar te zijner tijd uitgebreid over.

Bij de begroting zullen wij een post opnemen voor de (lokale en regionale) uitwerking van de Regionale Adaptatie Strategie (RAS)

2. Proef met containertuintjes

In verschillende gemeenten worden inmiddels tuintjes ingezet als wapen tegen afval!
Een containertuintje – gewoon een tuintje rondom een container dus! – kan dé oplossing zijn voor rondslingerend afval rondom (ondergrondse) containers, glasbakken et cetera.
Over dit afval rondom de containers krijgen wij regelmatig opmerkingen van inwoners, met de vraag of de gemeente hieraan niet iets kan doen. Handhaving is vaak lastig, daarom is het belangrijk om preventief hiermee aan de slag te gaan.
Het idee is heel simpel: door op het stuk rondom de container (de grijze plaat die aan de containerschacht bevestigd is) een tuintje te plaatsen, is het niet meer mogelijk om afval op dit platform te leggen. Dit lijkt te werken in de strijd tegen het vuilnis dat niet in de containers past en er daarom maar naast wordt gezet. In sommige gemeenten wordt het onderhoud van deze kleine tuintjes ook bij de buurt zelf gelegd. Dit bevordert dan ook de sociale cohesie in de wijk. Hierin zijn uiteraard verschillende keuzes te maken.

Onze vragen:

 • Vraag: Is uw college het met ons eens dat dergelijke containertuintjes ook een idee voor onze gemeente zijn? Immers, leuk om te zien maar zeker ook nuttig!
  Antwoord : Zeker leuk om te zien. Het zal ook bijdragen aan minder zwerfvuil rondom deze plekken. Op “hotspots” werkt het niet en afvaldumpingen zullen zich verplaatsen.
 • Vraag: Wat zouden de (financiële) consequenties hiervan zijn? (in ieder geval kijkend naar de opties geheel bij de gemeente en optie beheer deels bij de buurt)
  Antwoord : De kosten hiervan bedragen ongeveer € 650 per jaar; € 600 bij zelfwerkzaamheid (info gemeente Assen, zie bijlage). Wij hebben 35 locaties met ondergrondse containers en even zoveel met een bovengronds containerpark. Totale kosten: € 40.000 tot € 45.000 per jaar

Enkele voorbeelden (waarbij ‘echt groen’ onze voorkeur heeft)