Vragen over vuurwerk overlast

Door Thieu Hoeken op 15 december 2017

Ons raadslid Thieu heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

November 2017: recent was in de media een oproep te lezen van een wijkagent uit Millingen om te stoppen met het (vroeg) afsteken van vuurwerk. Ook een aantal keren eerder dit jaar was er onder andere op de social media veel te doen omtrent vuurwerkoverlast op diverse plaatsen in Groesbeek.

Mens en dier ervaart hiervan veel (over)last. Daarom stellen wij de navolgende vragen.

 1. Buiten alle reacties op social media om: hoeveel klachten, meldingen en constateringen zijn er dit jaar binnen onze gemeente binnengekomen/gedaan omtrent vuurwerk? (politie, gemeente/boa’s, ODRN,..)
 2. Ziet uw college hierin een toename ten opzichte van eerdere jaren?
  Zo ja, waar is deze toename volgens uw college aan te wijten?
 3. Wat (heeft of) gaat uw college hieraan doen?
 4. Zijn de regels omtrent vuurwerk (licht, zwaar, et cetera) voldoende duidelijk bekend bij onze inwoners?
  Zo niet, dan vragen wij uw college hierover actief te communiceren om onduidelijkheid hierover te voorkomen.
 5. Wat zal het beleid en de gemeentelijke aanpak dit jaar zijn omtrent het afsteken van het vuurwerk richting oud en nieuw? Denk aan: meldpunt (buiten werktijden?), preventief, reactief, halt, et cetera. Is de werkwijze gelijk of juist anders ten opzichte van voorgaande jaren?

December 2017, antwoord van de gemeente:

 1. Incidenten over de jaren 2012 tot en met 23 november 2017 (voor 2017 worden meeste meldingen nog verwacht in maand december).

  In het klachtenregistratiesysteem van de ODRN is slechts 1 melding over vuurwerkoverlast binnen de gemeente Berg en Dal vindbaar, deze is ingediend in juni 2016.
  De gemeentelijke BOA’s krijgen, afgezien van een enkele directe melding, de klachten vooral via afstemming met politie door. Van de politie is op verzoek een meerjarig incidentenoverzicht ontvangen, uitgesplitst per kern. Dit overzicht treft u hierbij aan.
 2. Cijfermatig is er een toename te zien van meldingen/constateringen van vuurwerkoverlast. Wij denken dat dit te wijten is aan een complex van factoren, zoals de verkorting van de wettelijke toegestane afsteektijd, de afnemende tolerantie t.a.v. knalvuurwerk, de aanwezigheid van een actieve groep jongeren in een kern en de te eenvoudige beschikbaarheid van vuurwerk, ook via illegale kanalen.
 3. Voor de komende jaarwisseling is met de politie afgesproken dat we elkaar goed informeren over ervaren vuurwerkoverlast. Meldingen die bij de politie binnenkomen worden nu direct ook per mail doorgezet naar de gemeentelijke BOA’s. Zodat zij evenals de wijkagenten met gerichte informatie op pad gaan, hetgeen succesvol handhavend optreden tegen veroorzakers van vuurwerkoverlast moet bevorderen. Hiervoor is namelijk wel constatering op heterdaad nodig. Handhaving bestaat veelal uit inbeslagname van vuurwerk, een boete of bij jongeren onder 18 jaar een Halt-verwijzing (leerstraf met evt. schaderegeling). Ernstige vormen van vuurwerkoverlast, waarbij sprake is van een directe gevaarzetting, worden door politie opgepakt en afgehandeld als een prio 1-melding.
 4. Ja, wij gaan er van uit dat de regels omtrent vuurwerk wel voldoende bekend zijn bij de inwoners, maar dat betekent helaas nog niet dat een ieder zich daar ook aan houdt. Zowel via algemene publicaties als via voorlichtingsactiviteiten van Bureau Halt op scholen en via websites als www.4vuurwerkveilig.nl wordt duidelijke informatie verstrekt over de bestaande regels en veilig gebruik van vuurwerk. Wij zullen in december op de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad hieraan ook nog aandacht schenken.
 5. De werkwijze is in grote lijnen wel gelijk aan voorgaande jaren, zie hiervoor ook de antwoorden op vragen 3 en 4. Voor de extra inzet van politie is op 30 november jl. in de gezagsdriehoek een ‘nota beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen rondom jaarwisseling’ vastgesteld, die niet afwijkt van vorig jaar. Op lokaal niveau zal de afstemming tussen politie (wijkagenten) en BOA’s nog wat gerichter zijn. Meldingen over het ongeoorloofd afsteken van vuurwerk (dit is alleen toegestaan op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur) kunnen 24/7 bij politie worden gedaan op 0900-8844. De toegestane verkoop van vuurwerk vanuit geregistreerde verkooppunten is landelijk bepaald en mag dit jaar enkel op 28, 29 en 30 december. Op zondag 31 december is vuurwerkverkoop aan particulieren niet toegestaan.
Thieu Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken