Begroting 2019, wat vindt de PvdA?

Door Lesley Albers op 18 oktober 2018

PvdA: aandacht voor iedereen

(steun)fractie PvdA-Berg en Dal

Wie verwacht in de gemeentebegroting nieuwe plannen en nieuw beleid voor het komende jaar te vinden, wordt teleurgesteld. Volgens de 227 pagina’s tellende begroting, met vooral CDA-kroonjuwelen, staan we er goed voor in onze gemeente. Dat is mooi, maar de PvdA mist vervolgens concrete acties. Wij verwachten keuzes op basis van inhoud en visie. Op basis van een sociaal en maatschappelijk verantwoord verhaal. Dat ontbreekt naar onze mening.

Dienstverlening: tandje erbij

We zijn er voor u“, daar begint de Begroting 2019 mee. Echter aan de dienstverlening voor onze inwoners valt nog veel te verbeteren. Naar de burger toe moet er echt een tandje bij. Zo horen wij regelmatig dat laat, niet of niet adequaat wordt gereageerd. Niet alleen door de gemeente, maar soms ook door externe uitvoeringspartijen. Daarbij is in de rapporten over hét fietspad en de Spoorlaan aangetoond dat nog heel wat te verbeteren valt. Daar kunnen we niet zomaar overheen stappen. Dat moet anders; daarvoor moet aandacht en eventueel extra geld zijn.

Zorg: max bereikt

In de begroting wordt gesproken over goede en toegankelijke zorg. Vervolgens gaat het over ‘zichzelf redden’, ‘regie’ bij de mensen en ‘versterken van de samenwerking tussen mensen’. Heel goed waar dit kan, helaas is dit niet altijd mogelijk. Als mensen hier zelf niet toe in staat zijn, is het nodig dat de gemeente hen passende zorg biedt. Maatwerk dus. Een taakstellende bezuiniging op sociaal gebied nemen wij niet zomaar voor onze rekening. Op mantelzorgers wordt in toenemende mate een beroep gedaan en wat de PvdA betreft zitten we daar echt aan de max. De inloopfuncties in onze gemeente moeten behouden blijven. Wij vinden dat de gemeente onze mantelzorgers proactief moet opzoeken en ondersteunen.

Verkeer en mobiliteit

De PvdA is van mening dat iedereen die woont, werkt of reist binnen onze gemeente, dit veilig moet kunnen doen. We hebben recent kritische vragen over het centrumplan Groesbeek gesteld, maar in de hele gemeente moeten onveilige, ongewenste situaties worden aangepakt. Daarbij geldt inrichting van de weg volgt functie! De PvdA wil goede en milieuvriendelijke OV-verbindingen. Grijpen we daarbij onze grensoverschrijdende kansen en sluiten we aan bij de ambities van Kleef en Nijmegen? Dan moeten we verbinden in plaats van verdelen. Er ligt een mobiliteitsvisie, maar het is nu echt tijd om deze concreet te maken. Er moet een uitvoeringsagenda komen, met visie en samenhang.

Inwoner aan het woord

U als inwoner vraagt en krijgt steeds meer zeggenschap“, staat er. Dat is een goed uitgangspunt, waarop wij scherp zullen zijn. De jeugd echter komt te weinig aan bod; een jeugdgemeenteraad is voor ons een eerste stap.

Duurzaam & Fair trade

We willen een duurzame gemeente zijn: we moeten onze inwoners verleiden om actief mee te doen. Binnen onze gemeente wordt nog weinig energie opgewekt. Op dat gebied is gedegen onderzoek en grensoverschrijdende pro-activiteit noodzakelijk. Daarnaast moet onze gemeente ook zichtbaar zijn en een voorbeeldrol pakken t.a.v. fair trade: eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dóór: voor een sociaal Berg en Dal

De PvdA is blij dat diverse van onze moties, ingediend tijdens de vorige begrotingsbehandeling, zijn uitgevoerd, zoals de belangrijke uitbreiding van het kindpakket bij de Doe Mee!-regeling. Ook andere plannen zijn doorgevoerd. Het geboortepresentje wordt door de gemeente uitgereikt. De wateroverlast wordt eveneens aangepakt. Wat nog aangepakt moet worden, is het onderhoud van fietspaden en gymzalen, belangrijk voor onze kinderen. Helaas werd onze motie de vorige keer verworpen, maar dit jaar een nieuwe kans, gezien de gebleken noodzaak.

Tijdens de begrotingsbehandeling komen we hierop terug en komen we ook met andere voorstellen.
Neem gerust contact op als u tegen zaken aanloopt.

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers