Kwetsbaren op de arbeidsmarkt

Door Lesley Albers op 10 augustus 2018

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Jobcoaches en Stagebegeleiders

Arbeidstoedeling kwetsbare jongeren die niet meer naar werk worden begeleid.

 1. Kent u het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/
 2. Kunt u aangeven of, en zo ja hoeveel, jongeren in onze gemeente niet meer naar werk worden begeleid door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF)?
 3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan binnen onze gemeente door het wegvallen van deze middelen? En wat houden we over?
 4. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de mensen in onze gemeente door het wegvallen van deze begeleiding?
 5. Wij als PvdA vinden het belangrijk dat kwetsbare jongeren naar werk worden begeleid en niet langs de zijlijn van de arbeidsmarkt komen te staan. Deelt u onze mening dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u als gemeente doen om deze begeleiding te garanderen?
 6. Met name voor kwetsbare jongeren is het moeilijk om ook een duurzame positie op de arbeidsmarkt te veroveren. Hoe gaat dat in onze gemeente? Hoeveel mensen behorende tot de doelgroep hebben de afgelopen twee jaar hun baan daadwerkelijk behouden? Met andere woorden: is er geen sprake van een draaideureffect?
 7. Is uw college bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor werkbegeleiding?
 8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Beschut werk

Kwetsbaren op de arbeidsmarkt.

Uit diverse artikelen in de media en uit de eerste kwartaalcijfers 2018 van het UWV blijkt dat gemeenten in het eerste kwartaal van 2018 meer arbeidsplaatsen hebben gevonden voor mensen met een forse arbeidsbeperking dan in het half jaar daarvoor. Het is echter nog lang niet voldoende en ook zijn de verschillen tussen gemeenten erg groot.

 1. De overheid ligt achter op schema (2026: 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking). Hoe staan we in onze gemeente Berg en Dal ervoor?
 2. Om voor beschut werk in aanmerking te komen moet het UWV eerst een indicatie (positief advies) afgeven. Hoeveel indicaties t.a.v. beschut werk zijn voor onze inwoners aangevraagd vanaf 2015 tot en met heden:
  • a. door onze gemeente,
  • b. en vanaf 2017 nieuwe mogelijkheid: door burgers zelf?
 3. Op hoeveel van deze aanvragen is een positief advies afgegeven?
 4. Indien van toepassing: waarom heeft de gemeente voor hen onder 2.b. (met positieve beoordeling) zelf geen indicatie aangevraagd?
 5. Na een positieve indicatie zijn gemeenten verplicht om deze mensen aan het werk te helpen. Uit kwartaalgegevens van het UWV blijkt dat landelijk 63 procent van de mensen met een indicatie voor beschut werk binnen drie maanden daadwerkelijk aan de slag is. Echter helaas niet op een speciaal daarvoor gecreëerde plek. We krijgen signalen dat in onze gemeente niet iedereen voldoende kan worden geholpen aan beschut werk. Onze vraag is dan ook: hoeveel van onze inwoners met een indicatie zijn daadwerkelijk aan de slag gegaan vanaf januari 2015 en was dit op een speciaal gecreëerde plek?
 6. Staatssecretaris Van Ark roept gemeenten op om actief mensen te benaderen die tot 2015 op de wachtlijst van de sociale werkplaats stonden en nu niet in een beschutte werkomgeving aan het werk zijn. Gemeenten zouden snel een plek voor hen moeten gaan organiseren.
  • a. Is dit binnen onze gemeente aan de orde?
  • b. Zo ja, gaat uw college aan deze oproep gehoor geven? Zo nee, waarom niet?

Project Berg en Dal Werkt!

 1. Kan de wethouder aangeven in relatie met het voorafgaande hoe het staat met ons eigen project “Berg en Dal Werkt!“. Met name nu dit ook in Groesbeek is uitgerold na goede ervaringen in Millingen. Dit mede gezien de bezuinigingen die ook onze raad tegen de zin van de PvdA heeft doorgevoerd. Worden de doelstellingen nog steeds gehaald?
Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers