Door Thieu Hoeken op 2 januari 2019

Nieuwjaarsnieuwsbrief, van de oud-fractievoorzitter

Een nieuw begin…..

Onze fractievoorzitter Lesley Albers heeft de afgelopen maanden de nodige zaken in de raad aan de orde gesteld. Een aantal ervan zijn ruimschoots in de pers aan bod gekomen (bijvoorbeeld Silly Walks, Fontein, Avan), maar de inhoudelijk belangrijke zijn weinig in de belangstelling geweest. Daarom brengen we ze hierbij nogmaals onder de aandacht in de vorm van een Nieuwjaarsnieuwsbrief, van onze oud-fractievoorzitter Thieu Hoeken.

Centrumplan

Marktplein Groesbeek

De gemeente heeft een aantal geplande bijeenkomsten over de markt in Groesbeek uitgesteld om een echte thema-avond over de verkeersafwikkeling in het centrum van Groesbeek goed te kunnen voorbereiden. Dit mede door de vragen ‘Centrumplan Groesbeek’ die onze fractie over (het ontbreken van) een integrale aanpak heeft gesteld, waarbij wij aandringen op een mobiliteitsstudie.

Wel heeft de gemeente voor 1 euro het tracé van de oude spoorlijn opgekocht o.a. om enigszins voorbereid tot de realisatie van haar ‘perfecte’ markt te kunnen komen. Dit moest de raad overigens uit de pers vernemen! Daarnaast heeft het college in augustus, met hetzelfde oogmerk(?), een uiterst negatief oordeel op papier gezet over de reactivering van de spoorlijn Kleef-Nijmegen en die naar de provincie gestuurd. Dit met allerlei negatieve gevolgen voor dat project tot gevolg en zonder de raad daarover te informeren.

Onze Duitse buren waren van deze eenzijdige actie niet erg gecharmeerd en voelden zich daardoor volledig overvallen. De PvdA-fractie in Nijmegen heeft daar inmiddels veel vragen over gesteld, omdat er in de Euregio gesuggereerd is dat er sprake zou zijn geweest van overleg tussen beide niet erg sympathiek staande partijen ten opzichte van deze reactivering. Dit toch met Groen Links in de college-gelederen, een bekend en altijd strak voorstander van de reactivering van de spoorlijn.

Onze fractie in de raad is hierover tot nu toe terughoudend geweest om de discussie over een ideale invulling van ons centrumplan, waar ook een klein stationnetje voor die tram-trein onderdeel van is, niet te frustreren. Wij hadden verwacht dat er op de themabijeenkomst van 6 december duidelijkheid zou komen vanuit het college, maar dat bleek niet het geval. Er staat pas een nieuwe bijeenkomst gepland voor 12 maart. Daarom hebben we het college schriftelijke vragen gesteld ‘Over (niet) reactivering railverbinding en over de aankoop van railtraject

conferentie railverbinding

We zijn erg verbaasd en ook wel teleurgesteld over het feit dat dit college, maar ook het vorige college, een echte discussie over trein en centrumplan uit de weg lijkt te gaan en zonder enige inhoudelijke verantwoording het proces frustreert. Blijkbaar is een handtekening onder de intentieverklaring, die het college van Berg en Dal evenals de andere betrokken gemeentes heeft gezet, niet zoveel waard.

Tijdens ons congres over de reactivering in januari 2018 schitterde de mogelijke tegenstanders door afwezigheid. Wij laten het er echter niet bij zitten! We zullen onze centrumplannen voor de toekomst inclusief de duurzame tramtrein met verve aan de man brengen! We blijven vragen om een nieuw, actueel onderzoek naar de (on)mogelijkheden van de reactivering van de railverbinding.

Naast milieuvriendelijk vervoer draagt zo’n tramtrein ook bij aan een toeristisch aantrekkelijk en verblijfsvriendelijk Groesbeeks centrum!

De zorg

zorg om de zorg

Ons nieuwe college heeft de plannen voor het zorg domein van het vorige klakkeloos overgenomen. Met een bezuinigingsoperatie van €400.000 als doelstelling. Dit ondanks het gevaar van negatieve gevolgen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Wij zijn tegen dit uitgangspunt. De kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg staan voor ons voorop. We zullen erop toe blijven zien dat die gegarandeerd blijft. Het kan niet zo zijn dat aan die uitgangspunten wordt getornd. We zien dat ook al bij de inloop. Tijdens de behandeling van de subsidies voor de Sprong werd stiekem reeds een balletje opgeworpen om te tornen aan het uitgangspunt van een inloopfaciliteit per kern. We zullen ook daar zeer op gefocust zijn.

Natuurlijk moeten we zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld, dus zorgdragen voor een effectieve en zeer doelmatige besteding van ons geld. Maar wanneer het college positief besluit om €700.000 euro te bestemmen voor 4 kleedlokalen bij een voetbalclub, dan moeten we van heel goede huize komen en heel sterke argumenten hebben om bij de zorg en de budgetten van onze minima te bezuinigen!

Verder zijn wij zeer benieuwd naar de initiatieven die de 4 sociale teams van onze gemeente meer zelfstandigheid moeten geven en ze dus losser dienen te maken van onze gemeentelijke organisatie, terwijl ze tegelijkertijd op een budget worden afgerekend! De vorige wethouder was hier niet voor. Ook zouden we de overwegingen daarvoor graag willen weten.

Wij hebben zorg om de zorg.

Armoedebeleid

armoedebeleid

Zo ook bij het armoedebeleid. Onze motie daarover, om structureel en integraal te kijken naar armoede in onze gemeente en met het oog daarop het Platform armoedebeleid te reactiveren, wordt inmiddels uitgevoerd. We vinden dat met name belangrijk om de effectiviteit in de armoedebestrijding te verhogen en een einde proberen te maken aan te veel ad hoc beleid en symptoombestrijding.

Een mooi voorbeeld van door ons gewenste aanpak is te zien in de uitzendingen van Beau van Erven Dorens over zijn aanpak van het daklozenprobleem in Rotterdam. Samen met ons
carrousel-Lid Jan van Loon gaan we hiermee actief aan de slag.

We zullen samen met de ambtenaren proberen te komen tot een effectieve inzet van mensen en middelen. Het uitgebreide kind pakket en de andere middelen moeten daarbij worden meegenomen.

Brandveiligheid

hoogwerker brandweer Groesbeek

Al vanaf 2015 trekt de PvdA aan de bel als het om onze brandveiligheid gaat.

De aanleiding waren de informatie die wij ontvingen, een aantal branden in zorginstellingen in Nijmegen en in onze horeca. Dat heeft geleid tot een reeks vragen, (defensieve, onvolledige) antwoorden en weer vervolgvragen en wederom (defensieve, onvolledige) antwoorden. Telkens niet tot onze tevredenheid!

Op de eerste plaats blijkt elke keer weer hoe lastig het voor onze ambtenaren is om op tijd en volledig in te gaan op onze vragen. Blijkbaar is het administratief niet op orde dat alle gegevens van inspecties en de verwerking ervan in een redelijke termijn kunnen worden opgehoest. Vanaf het allereerste begin was ons al duidelijk dat de samenwerking tussen enerzijds de veiligheidsregio en anderzijds de ODRN niet vlekkeloos verloopt.

Binnen het huidige college zijn deze taken verdeeld tussen burgemeester en wethouder (Verheul). Dit alles maakt de communicatie erg ondoorzichtig en wat ons betreft erg omslachtig. De gevoeligheid van de materie maakt het voor ons ook lastig om hard op de trom te slaan. Er blijven bij ons vragen bestaan over de feitelijke situatie van onze brandveiligheid. Dit wordt gevoed door nieuwe vragen die wij ontvangen van verontruste inwoners. Dan gaat het met name over gebrekkige controles bij (semi)overheidsinstellingen en over onverantwoorde gedoogsituaties. Ons raadslid Lesley Albers is daarover in overleg met de burgemeester en beraad zich op eventuele vervolgstappen om volledige duidelijkheid te krijgen op dit dossier.

Wordt dus vervolgd.

Luchtkwaliteit

De Waal © Eveline Van Elk

Al jaren is de luchtkwaliteit van onze gemeente ons een doorn in het oog. We worden er als gemeente op aangesproken door de overheid en onze burgers.

De grote uitstoot door de scheepvaart op de Waal en die van het Ruhrgebied heeft een zeer groot negatief effect op die kwaliteit. We kunnen daar niets aan doen en we zijn letterlijk afhankelijk van hoe de wind waait!

Onlangs hebben we ‘Collegevragen over Criminele lozingen’ gesteld mede naar aanleiding van een artikel in De Gelderlander over illegale lozingen van benzeen vanuit tankschepen die over Rijn en Waal varen. Onze vragen zijn als ‘zorgen’ doorgestuurd naar provincie Gelderland en ODRN, maar het blijkt dat minister van Nieuwenhuizen heeft verklaard dat het verbod dat de provincie Gelderland heeft ingesteld niet rechtsgeldig is. Hier zal dan ook niet op gehandhaafd worden.

Zelf doet onze minister niets. Dit is voor ons onacceptabel. We hebben onze vragen dan ook doorgeleid naar onze vertegenwoordigers in Den Haag. Ook de SP en de partij voor de Dieren hebben hier al vragen over gesteld. De SPD-Kleef heeft hetzelfde gedaan in Duitsland.

We houden ook hier de vinger aan de pols.

Klimaat

not in my backyard

Veel is er nog te doen in onze gemeente om de doelstelling ‘klimaatneutraal in 2050’ te halen! Tijdens de begrotingsdebatten wilden sommigen het zelfs, zonder concreet te worden, opleggen in 2045!

Volgens ons is door gemeentelijk beleid nog niet veel kilowattuur opgewekt. Er wordt nog steeds ‘geïnventariseerd’. De Kansenkaart is nog in ontwikkeling! Verder is er met wel erg veel gemeentelijke ambtelijke inzet een zogenaamde Coöperatie opgezet.

De gemeentelijke opstelling ten opzichte van windenergie maakt het wel heel erg lastig de geformuleerde doelstellingen te halen. Wij zijn bang dat de rondgang langs alle kernen tot niet veel meer zal leiden dan NIMBY (= not in my backyard) of NIVEA (= niet in voor en achtertuin, zoals ze in België zeggen) oplossingen. En dus zijn er in ons buitengebied wel mogelijkheden voor zonnepanelen op de Bisonbaai, Wylerbergmeer, bij Reomie en op particuliere boerenakkers en boerenschuren, maar over onze industrieterreinen blijft het college angstig stil.

Het wordt tijd voor actie!

Maar het lijkt erop dat het meest groene college tot nu toe, met Groen Links op het pluche, behept is met hetzelfde euvel als ons ‘meest groene’ kabinet: veel mooie woorden, veel tafels, maar weinig daden en veel uitstel!

Drugs en overlast

De laatste tijd wordt door verschillende partijen (GVP, GJS en Sociaal Groesbeek met name) geklaagd over overlast in bepaalde wijken of gedeeltes daarvan, door bepaalde mensen. Vaak wordt hierbij de link gelegd naar bewoners van Plurijn en wordt dat geweten aan het beleid met betrekking tot de woningtoewijzing van de woningbouwverenigingen in onze gemeente. Meestal wordt er gesproken over buitenstaanders, mensen van buiten onze gemeente, die verantwoordelijk zijn voor die overlast.

De PvdA kijkt daar toch wel genuanceerder naar en wil de oplossingen zoeken in een andere dan slechts in de ‘openbare orde’ richting.

Wij ontkennen niet dat de afgelopen periode door het asociale woningbouw- en huurdersbeleid van Blok en de VVD, de toewijzing van woningen heeft geleid tot een te grote concentratie van mensen met een rugzakje zoals ze in het onderwijs worden genoemd, in wijken met veel sociale huurwoningen. Ook ontkennen wij niet dat de druk op die woningvoorraad ook vanuit de geestelijke gezondheidszorg is toegenomen – minder in en meer buiten de instellingen – zonder de daarbij behorende middelen en zorg. Maar om deze ontwikkeling eenzijdig op de bewoners en cliënten/patiënten af te wenden vinden wij gevaarlijk en onterecht.

Traditioneel heeft onze gemeente vaak veel van deze mensen in z’n gemeenschap opgevangen, gehuisvest en begeleid. Vaak ook met de financiële en economische voordelen van dien. Nu het beleid verandert moeten wij er niet onze handen van aftrekken en slechts met orde en tucht de zaak tegemoet treden.

drugsoverlast

Al jaren wordt gesproken over het gebruik en de handel van drugs in onze gemeente. Onlangs zijn APV-maatregelen aangescherpt om beter handhavend te kunnen optreden.

De PvdA ziet dit anders; meer overleg, voorlichting, samenwerking met ouders en familieleden en aandacht voor middelengebruik en sociale omstandigheden. Wij hebben ‘Schriftelijke politieke vragen over (Excessief) drugsgebruik in de gemeente’ gesteld.

Wij zien meer in de samenhang op alle terreinen; armoedebeleid, drugs- en drankmisbruik, schuldenproblematiek, GGZ-cliënten, ‘verwarde personen’ etc.

Voorop staat dat de overheid voldoende middelen moet toewijzen aan gemeentes, maar ook wij, als PvdA, moeten waar maken wat we opschrijven: iedereen doet mee! Onze vragen over zowel het drugsgebruik in onze gemeente en de aandacht voor een integraal armoedebeleid zijn daar tekenend voor. Verdere initiatieven kunt u op dit terrein van ons blijven verwachten.

Een goed, duurzaam en solidair 2019!

Met vriendelijke groet,
Thieu Hoeken
06 40587517

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken